Kay Desarrollo Económico minkashka Unión Europea yuyari ushayta katinka

Sábado, 20 de febrero del 2016 - 11:21 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Asambleísta Lídice Larrea Foto - Archivo

Kay Desarrollo Económico minkashka, Lídice Larrea kamachiy killkak, sapan kimsa killapimi Acuerdo Comercial con la Unión Europea, Ecuador llaktawan yuyarikunata pushak kamachikkuna imashina shuk ista yuyarita charinkapa llankashkata willachun kayanka, ashtawankarin mintalaykuna yanapakushkata charinkapa paktakushkata riksinkapa rimanakuyta charinka.

Kamachiy killkak Lídice Larrea kay yuyarita 2016 watapi shutita aspinka nirka, kayka Mamallakta yanapanka. Kayta pushachun minkashka rimanakuykuna imashina paktashkata riksinata munana.

Minkashkakuna kallari rimanakuyta Comercio Exterior; de Industrias y Productividad; Viceministro, Subsecretario, Coordinador de Negociaciones kamachikkunawan charishkata yuyachirka, Ecuador llaktapak mintalayta allichirka, allpapachapi kallarik kapukkunata, mitachikunata istaman kachakmi kan.

Kamahiy killkak kay yuyarika palantata, lluchunkata, chalwakunata, patasta, sisakunata ista llaktakunaman katunka nirka, kapuk llikapi kak llaktakuna kawsayta allichichun achka kimirita charin.

Kay Unión Europea Mamallaktakuna mintalayta unipak charina yuyayta charin, mintalay ashtawan yaykurichun, mintalay tinkirita ukllana nirka, llullunikuk kapukkunata ukllana nirka, uchilla, pakta llankak wasita kallaripi churan, tukuylla llaktayta rurana, tukuypak, yanapak kullkita yanapana, kanchaman katunamanta churashka kullkita 0% hapina kachun.

JLVN/pv/jc-kichwa

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador