Killkakamayuk

MAMALLAKTA TANTANAKUY

Ecuador llaktapi kamachiyta rurak tantanakuymi kan, shuk wankuripillami llankan, shinallatak kikin kamachiyta, llankanapak kullkita, pushayta, llankay ñantami charin, kunanpika patsak chunka kimsa kanchis apukkunaka chunka kimsa minkarishkapi rakirishpami llankakunkkuna. Llankana wasika Quito kiti, Kamachiy Awlli wasipimi sakirin.

Ashtawan Killka katiy

KILLKAKAMAYUK

Mamallakta Tantanakuypak Killkakamayuk, Kipa killkakamayukpash mamakamachiy, shinallatak kay kamachiy rikuchishkata paktashpami akllashka kanka. Ishkay watatami kay llankaypi paktanka, shinallatak kutinpash akllariy ushankami. Llaktapi chay pachallatak ishkayyalli llankayta  mana chariy ushankachu,  shinapash sumak yachana wasipi yachachikkashpaka chayllatami paktari ushanka. 

Ashwtawan Killka Katiy
 

KILLKAKAMAYUK
 
Livia Ribas Ordonéz
Libia Rivas Ordonéz
KIPA KILLKAKAMAYUK
 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador