Tantanakuy kamay pushakkuna

SHUK NIKI KIPA PUSHAK
Marcela Holguín Naranjo
Marcela Holguín Naranjo
ISHKAY NIKI KIPA PUSHAK
Darwin Pereira Chamba
Darwin Pereira Chamba
Primer Vocal
Esteban Torres Cobo
Esteban Torres Cobo
Segunda Vocal
Nathalie Arias Arias
Nathalie Arias Arias
Tercer Vocal
Ronny Aleaga Santos
Ronny Aleaga Santos
KILLKAKAMAYUK
CAL TANTANAKUYTA 2021 - 2023 WATAPI PUSHAKKUNA
 
MAMALLAKTA TANTANAKUY

Ecuador llaktapi kamachiyta rurak tantanakuymi kan, shuk wankuripillami llankan, shinallatak kikin kamachiyta, llankanapak kullkita, pushayta, llankay ñantami charin, kunanpika 137 apukkunami kayman chayamurka. Llankana wasika Quito kiti, Kamachiy Awlli wasipimi sakirin. Ashtawan Killka Katiy

CAL TANTANAKUYPAK LLANKAYKUNA

CAL Tantanakuyka, Kamachiy Awllita hatun pushakmi kan, kay wankuri llankaypika Mamallakta Tantanakuyta pushakmi pushakunka, shinallatak ishkay Kipa Pushakkuna, rimarikkuyta charik chusku apukkunami chaypi kanka. Killka kamachikka Mamallakta Tantanakuypi killkakamak, kipa killkamakpashmi chaypi kankakuna.

AWLLIKUNA, APUYKUNAPASH

Kay Kamachiy Awllipi pushanapak wankuriyka kay awllita, kamaytapashmi charinkakuna:

1. Kamachiy Awlli llankanapak ñankunata rurana:

2. Rurarina kamachiykuna may mutsurishka pacha llankanapak riksirinapakpash riksichinka;

Ashtawan Killka Katiy

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador