Tantanakuy kamay pushakkuna

CAL TANTANAKUYTA 2021 - 2023 WATAPI PUSHAKKUNA
 
MAMALLAKTA TANTANAKUY

Ecuador llaktapi kamachiyta rurak tantanakuymi kan, shuk wankuripillami llankan, shinallatak kikin kamachiyta, llankanapak kullkita, pushayta, llankay ñantami charin, kunanpika 137 apukkunami kayman chayamurka. Llankana wasika Quito kiti, Kamachiy Awlli wasipimi sakirin. Ashtawan Killka Katiy

CAL TANTANAKUYPAK LLANKAYKUNA

CAL Tantanakuyka, Kamachiy Awllita hatun pushakmi kan, kay wankuri llankaypika Mamallakta Tantanakuyta pushakmi pushakunka, shinallatak ishkay Kipa Pushakkuna, rimarikkuyta charik chusku apukkunami chaypi kanka. Killka kamachikka Mamallakta Tantanakuypi killkakamak, kipa killkamakpashmi chaypi kankakuna.

AWLLIKUNA, APUYKUNAPASH

Kay Kamachiy Awllipi pushanapak wankuriyka kay awllita, kamaytapashmi charinkakuna:

1. Kamachiy Awlli llankanapak ñankunata rurana:

2. Rurarina kamachiykuna may mutsurishka pacha llankanapak riksirinapakpash riksichinka;

Ashtawan Killka Katiy

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador