Mamallakta Tantanakuypi Código Administrativo kamachiy rimanakuy kallarirka

Jueves, 05 de enero del 2017 - 13:31 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Mamallakta hunta Tantanakuy Código Administrativo kamachiyta rimanakunkapa kallarirka, kay kamachiyta 430 yupay tantaripi rimankunka, kay kamachika tukuylla kamaywasiwan, llankak runakunawan kimirishpa llankanka.

Chaymanta tukuy kamaywasikuna kimirichun churarka, kay llaktayukkunapak ruraykunata, hayñikunata hapin, ashtawankarin kamachiypi tiyak munaykunata kaman, kallaripi sumaychan. Mana pantashpalla alli paktashpa katichun chapan.

Tukuylla kamayta uchillayachina, hawalla kachun yuyaymi kan. Shinami runakuna tukuylla mitachita hawalla hapichun harkan, shina Mamallakta alli wallparichun yanapanka.

Kay mushuk kamachiyka llankak runakuna, kamaywasikunawan allita rimarichun, kimirichunmi yanapan. Shinallatak kamaypak mana shuktak yanka rurakunata churanka, tukuypak alli kachunmi ashtawankarin llankachinka. Kaykuna rikushpami runaka tukuylla kamaypi maymutsurin rikurin, shinami Mamallakta llaktayukunapak hayñita paktachichun mañan.

Shuktakkunapak yapa, mitachita, zirmawan shutita killkachun yanapan, llakta ushay killkayta sinchiyachin, mushuk sumakruraykunata sinchiyachin, kay hillaykuna runapak hayñita, kamayta mana llakichinchu, shina ashtawan mushuk hillaykunawan llankachun yanapan.

PJ/pv/jc-kichwa

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador