Kay 10% patsakri runakunami llankayta mana kusha nishka ka n Raúl Auquilla riman

Viernes, 09 de junio del 2017 - 16:16 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kari warmi runakuna llankayta mana tarinaka ancha llakimi kan, sinchimi uyarin.

Kay Organización Internacional del Trabajo (OIT) tantari rikuchishka, allpapachapi tiyak runakunamanta 10 % patsakri runakunami llankayta mana tarin, llakichishka kan.

Kay rikushkakunawan, kamachiy killkak Raúl Auquilla, chay Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) mushukyachun pushakuk riman.

Ashtawankarin  Ecuador llaktapi kari warmi runakuna llankay llakita charishkamanta kay llankay kamachiy utkashpa allichirina kan, kayta Mamallakta Tantanakluy rikunata charin, shinallatak OIT tantaripash rikunata charin, llankayta mana charinaka shuk unkuy shinami kan.

Mamallakta Tantanakuypak Ankipi rimanakushpa, chay 15 % patsakri allpapachapi llankay llakita charishpa wañunkuna rikurishkata riksichinkuna, kay llakita achkata yachakkunami shina yachaykunata rikuchin.

Shinami ñukanchik Mamallaktapi tiyak kamachiyka kay llakia mana harkanchu, mana alli kankak, mana yanapak kamachiymi kan. Chay nikipi Código del Trabajo kamachiypi tiyan, Servicio Público kamachiypi tiyan, kay nikipi rimashkawan ancha llakay llakita mana kishpiychinchu.

Llankayta mana tarishpa llaki yuyayta charikkunata pankayachichunmi mushukyachishka kamachiyka yanapana kan. Kay yuyay llakika asha ashami llankak runapak yuyayta unkuchishpa katin, shina llankaymanta llukshichunpash yanapan, llankashkamanta kullkitapsh mana kuchinchu.

Ña tukuchinkapa, Auquilla kamachiy killkak kay mushukyarikushka kamachiy ishaniki atinakuyman yaykurichun alli nikikunata charishkamanta kushillami rikurin, ña utkashpa chikan chikan llaktay tantarimanta kamachiy killkakuna arinichun, kipaman shukpaklla llankay wasipi llankakta, tukuylla llankakwasipi llankakta yanapanka nirka.

MG/pv/jc-kcihwa

 

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador