Allichishka Código Administrativo kamachiy mana yaykuchik kan

Jueves, 15 de junio del 2017 - 16:08 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay Justicia y Estructura del Estado minkashka, tukuykuna yuyarishpa (12 apuchiwan), chawpita shitashka Código Orgánico Administrativo (COA) kamachiyta arinirka.

Chay 19 niki shitashkamanta Mamallakta Tantanakuy 14 nikita rikuchun nirka, shinallatak 101, 104, 207, 336 nikikunata allimi kan nichun nirka, shinami 3, 4, 5 nikuna, mushukyachishka churashkaman kachun nirka.

Kay mushukyachishka nikikunaka kamayta alli kachichun rikuchin nirka, lshinallatak anchuchikta, upallalla kamayta, wakllichishkata allichina kachun rikuchin.

Shina, kamaykunaka may allimi kanka nirka, kayashka kipa kamaymanta rurayka may allimi kanka. Imahina kamay mana alli kakpika, tukuylla mitachikuna imashina paktachinata rikushpa mana paktachikpika, tawka kutin pantayta charishka kakpi rikuna kanka.

Tukuylla mitachikuna pantarikpi, mana alli kakta allichichun mañay, yanaparinkapa mañay 30 punchapimi mana, arinishkatapash tikrachishka kanka, kay puncha yallikpika, mana kayashka kashpa paykunallakta chayamukpika, alli kakta rikushkami kanka.

Paktanakuna

Kay Código Administrativo kamachiyka, Ecuador llaktapak kamachiy llikapika chushakmi rikirin, kunanmi ñukanchikpak Mamallaktapika kamay alli kamachiywan kallaripi kanka, shina ñawpakman llaktayukkunwan, kamaywasiwan kimirishpa yanapanka, yallik watakunamanta chikan chikan kamaypi kamachiykuna tiyashka.

Chaytami shuklla kamachiy tukushka kanka, imashinami Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) kamachiy, sapan kamachiymi yuyarikunata, churashkakunata chikan chikan arinishka, chaymi wanaykunata, llankakkunata pantachishka kanka.

MG/pv/jc-kichwa

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador