Kay Código Administrativo, Paraísos Fiscales kamachiykuna Justicia minkashkapi arinishka kan

Lunes, 07 de agosto del 2017 - 15:39 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kunanka tukuylla kamaywasikuna llaktayukkunata ama llakichichun hayñita ukllankapa shuk hillayta charinchik.

Shinami Código Orgánico Administrativo kamachiyta riksishpa Registro Oficial No. 31 puncha, sitwa killa, 2017 watapi killkachirka, kay llankaytaka Mamallakta Tantanakuypak Justicia y estructura del Estado minkshkami pusharka.

Mushuk kamachiyta allinta killkaktikpika rikuykunata, kamachiy killkakkuna, yachakkuna, amawtakuna, tukuylla awllikkuna minkashkatami tarirka, shinallatak Corte Nacional de Justicia kamachikkuna, llaktauyukkuna yuyayta churashakami rikurirka.

Mamallaktapak 461 yupay tantaripi Código Orgánico Administrativo kamachiyta Mamallakta pushak allichishkata rimanakurka, pichka nikita allimi kan nirka, Yuyarishkatapash allichirka, 13 rikuykunatapash arinirka.

Kay Comisión de Justicia pushak, Marcela Aguiñaga, imashina Código Administrativo killkarishkata willarka, Ecuador llaktapak wiñaykawsay kamachiymi kan, kay kamachiyka shuktak chakchurishka tawka kamachkiymanta shuklla kamuta rushkami sakirin, shinami kamay hayñita paktachin.

Kay kamachiyka tukuylla kamaywasikunapak llankayta shuk ñanpilla pushachunmi yanapan, shinami: karupi kikinllatak kamachikkuna, Hatun kamaywasikuna, shuktak kamaywasikunapash shuklla ñanta katishpa llankanka.

“Hatun yuyayka, achka tukuy kamay tiyak llaktayukkunata ukllashpa ñalla pay mutsushkata paktachina yuyaymi kan. Chaypak ishkay ñanmi tiyan: kamay, saywashka llaktakunapi llankay, kamay hayñita ukllana, katikuyta rikuna kan”, shinami warmi kamachiy killkak rimarka.

JLVN/pv/jc-kichwa

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador