Mamallakta Tantanakuy Sofía Espín kamachiy killkakta wanachinata sakichin

Jueves, 06 de diciembre del 2018 - 14:35 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kunan, 6 puncha, sasi killa, kay Mamallakta Tantanakuy Sofía Espín kamachiy killkakta wanachina yuyarika kamachiy killkakkunapak 71 apuchiwan sakichin.

Kay wanchinataka Ximena Quijano, Relatora de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia kamachikmi mañarka, payka ña mana kamachiy killkak karka, chaymantami sakichin.

Chaymanta Mamallakta Tantanakuy arinishka apuchiwan rikuchishkawan, kishpiychik kamachik ancha wanachinata kallarinka, chaypak ña Mamallakta Tantanakuy arinichun ña mana mutsunkachu.

Arinishka pankapak 2 nikipi, Sofía Espín yallik kamachiy killak, chay Oferta de Tráfico de Influencias huchawan kimirin nirka, chay huchaka Código Orgánico Integral Penal kamachiypak 286 nikiwan kimirin nirka.

Shinallatak Mamallaktapak Mamakamachiypak 128 nikiwan kimirin, chay Función Legislativa Hatun Kamchiypak 111 nikiwan kimirin, chaymanta kamachiy killkakshina llankaywanka ña mana kimirinchu. Shinami César Litardo kamachiy killkak mañashka, mana nishka 32 apuchi killkarin, 10 apuchi shuyashpa killkarin.

EG/pv/jc-kichwa

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador