Taytamamantin yuyarishpa churikunata ishkantin wiñachina

Viernes, 11 de enero del 2019 - 15:12 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay Ecuador llaktapika taytamamantin yuyarishpa churikunata ishkantin wiñachinaka, ayllupi shuklla yuyayta charishpami paktarin rimarka.

Kamachiyka mana tankanata charinchu, shinami Verónica Arias kamachiy killkak rimarka.

Kay Interpretativa al artículo 106 al Código de la Niñez kamachiyta riksichirka, chaypi kak runakunapsh paykunapak yuyayta churarka.

Kishpiychik kamachikka, wawapak munayta mana arinina apuyta ushanchu, shinami may alli yachayta pushakushka rimarka, kipam mushuk yuyaykunata churarka.

Kay Comisión de la Niñezpushak, Franklin Samaniego kamachiy killkak, kay mushuk kamachiyta killkankapa rikuchikushpami shina rimarka, paymi Kishpiychik, kamachikka, wawapak munayta mana arinina apuyta ushanchu nirka, imapacha puñunata, imatalla karurikuchikpi rikunata mana rikuchinachu kan. Taytamamami wawa ama llakita charichun kamanata charin nirka.

Kay Tantarita pushak, María Encarnación Duchi, wawapak awki munaytami punchanta rikuna kanchik nirka. “ Kishpiychikkuna, kamachikkuna, kamachiyta kamakkunapash kay mushuk kamachiy imashina rimashkatami paktachina kan”, rimarka.

Kay llankayta minkashka, rikushka Interpretativa al artículo 106 del Código de la Niñez shukniki atinakuyman yaykurichunmi rikunata charin. Killkashka pankakunataka kamachiy killkakkuna hatun rimanakuypi atinakuchunmi churana kan nirka.

SV/jc-kichwa

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador