Kamachiy killkak César Litardo, 2019-2021 watakunapak Mamallakta Tantanakuyta pushak tukun

Martes, 14 de mayo del 2019 - 12:24 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay 78 apuchiwan tawka llantay tantari yanapashka chay Los Ríos markamanta, César Litardo Caicedo, mushuk Mamallakta Tantanakuyta pushak tukun.

Payka 2019 watamanta, 2021 watakama llankanka, tawka alli yanapak kamachiykunata arinichinka.

Kamachiy killkak Fausto Terán, kay Litardo, Kamachiy killkakpak shutita churarka, sinchi, mana llullashpa llankayta pushanka. “Tukuy Ecuador llaktapi kawsak runakunata yanapanka, alli kawsachun sinchita”, rimarka.

Pay rimashpa, César Litardo Caicedo, mushuk Mamallakta Tantanakuyta pushak, 2019 watamanta, 2021 watakama llankayka punku paskashka kanka nirka, ushakkuna chikan chikan llankana nirka. “Mama tukuy runakuna riksishka kashun, mana shuktak kamachiy killkakkunata llapishun rimarka

Shinalltak Litardo Caicedo, mushuk Mamallakta Tantanakuyta pushak, Ecuador llaktayta sinchiyachishun mañarka, chaypi paktachishun rimarka. Shinami hatun llakikunata anchuchishun, mana washaman tikrachishpa llankashun nishpa willarka.

EG/jc-kichwa

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador