Kay Impuesto Verde kamachiyta anchuchinkapa Desarrollo Económico tantaripi kallarinka

Lunes, 10 de junio del 2019 - 15:41 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Shinami kay Impuesto Verde kamachiyta anchuchinkapa Desarrollo Económico tantaripi kallarinka.

Kay llankaytaka Albornoz kamachiy killkak pushanka, chilla, 12 puncha, raymi killa, 09:30 sayllata rimanakuy kallarinka, kaypimi Mamallakta Pushak imatalla rimashkata atinakunka.

Tayta, Lenín Moreno, Mamallaktata pushak, chay Informe a la Nación willaypi, 24 puncha, aymuray killapi rimashka kipa, kanchis punchapi Mamallakta Tantanakuyman yaykuchirka. Kaypi Consejo de Administración Legislativa kamachikkuna riksirka. Kay mushukyachishka kamachiypika Capítulo I “Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular” killkashkata, Título Impuestos Ambientales kamachiyta, Régimen Tributario Interno kamachiyta allichinka.

Mamallakta pushak kunan “Impuesto Verde”, chay 24 puncha, sasi killa, 2011 watamanta llankamukka, sapi yuyayta mana paktachishka nirka, runakunapak kawsayta mana kamashka, pachamamata ashtawan wakllichishka nishpa riksichin.

Chay rimanakuypillatak 09:30 sayllata, kay llankayta pushakkuna mushuk llankaykunata Mamallalktapi mirachina ruraykuna rikuchinka, chay mushuk llankaykuna runakuna kullkita mirachichun, kikin mushuk ruraykunata charichun achkata yanapanka.

Kay 09:00 saylla manarak chayakpi, Mamallakta Tantanakuyka chay Fomento a la Movilidad Sostenible y Desarrollo de la Electromovilidad kamachiyta riksinka, kay kamachiytaka yallik Mamallakta Tantanakuyta pushak Elizabeth Cabezas churashkami kan. Kay kamachiyka asha asha llikata paktachichun rikuchinka.

LILA/jc-kichwa

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador