Kay Grupo Parlamentariotantario Día del Deporte Nacional kashkamanta tawka llankaykunata rurakun

Miércoles, 10 de julio del 2019 - 11:47 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay sitwa killa, 26 punchapika ñami 23 wata kan, chay punchami Ecuador llakta, Jefferson Pérez purikwan, Juegos Olímpicos de Atlanta en Estados Unidos pukllaypi mishashpa kuri warkuta hapirka

Chay watallatak Rolando Vera, Mamallata Tantanakuyman Día Nacional del Deporte kashkamanta kay hatun yuyayta churarka.

Shinallatak kunanpash Mamallakta Tantanakuy chay llankayta pushakun. Chaymanta kay Grupo Parlamentariotantari Día del Deporte Nacional kashkamanta tawka llankaykunata 26 puncha paktankakama rurakun, shina Mamallakta pukllaykunapi wiñaykawsaymanta mishamushkata rikuchinka; amawtaymanta rimashpaka, kamachikkuna yanapachun mañanka, kunanmanta kallarishpa pukllaykunapak kullkita mashkanka.

Kay runakunawan, llaktayukunawan, kamaywasikunawan, kamachikkunawan, pukllakkunawan rimanakuyta charina, paykunapak yuyaywan kamachiyta killkankapa yanapanka. Kunanpi Palacios kamachik, chusku llankayta rikuchirka, chayka: pukllay Mamallaktapak llaktay kachun, anta apyupi purikta sumaychay, pukllay warmikunapak rikuymanta, pukllaypak yalli kullki tiyachun mashkachun.

Kamachiy killkakkuna alli kamachiy killkarichun sumak yuyaykunata churanka, chaymanta kay Día del Deporte punchapi yapa yuyayta killkanka, hatun kamachikkuna kimsa hatun yuyayta churanka, kay pukllay llankkaykunata ashtawan hawaman pushankapa kullkikuna chayamuchun sinchinta llankaywan katinka.

LILA/ea/jc-kichwa

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador