Kay Discapacidades kamachiyta ishkaykutin mushukyachishpa ishkay atinakuypak willayta allichinka

Jueves, 11 de julio del 2019 - 11:23 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay Discapacidades kamachiyta ishkaykutin mushukyachishpa ishkay atinakuypak willayta allichinka.

Kaytami Comisión del Derecho a la Salud tantaripi riksichirka. Chaymanta Fernando Flores, Marcela Holguín kamachiy killkakkuna paktachishka yuyaykunata willarka.

Kamachiy killkak, Fernando Flores, tisiku runakuna paypak yuyayta, llankakyñanta, tukuylla munay llankayta arinishpa churarka nishpa willarka.

Chaypakka, Mamallaktami llankayñanta, hatun llankaykunata, ñalla ruranakunata wallpanata churanka, chaypi kachun kamankapa mutsurik tupukunata, hunta yaykurichun, runakunaman paktachun ruranka.

Kay Flores kamachiy killkakka, shuklla, tantarishka, kamachiywan riksishka kamaywasikuna tisiku runaman antawata rantishpa yapa churashka IVA, ICE kullkita mana kuchun kamanka, kayta rurankapa shuk mañayta kamachikman chayachinka. Kaytaka Discapacidades kamachiypi rimashkata paktachishpa istamanta tisiku runa tiyarichun, ancha unkuywan runa tiyarichun antawata rantishpami yapachurashka kullkita mana kunka.

Shuklla purinkapa antawata rantinkapa patsak llankay kullki paktawan chimapapurashpa churanka. Shina rantishpaka 39.400 dólar kullki chani kakpi shinanka, shinami kamamchiy killkak willarka. Tisiku ayllu purinkapa 160 llankay kullki kanka, chyka 62 waranka dólar kullkimi urman.

Tisiku runata yanapankapa antawata rantik shuklla, tantarishka runakunaka sapan pichka awatapi shuk kutinllami rantinka. “Kay antawapi tisiku runaka Mamallakta ukupilla purinatami ushan, kay antawaka paypak ayllu purixchun, llankachun yanapanka” shinami Flores kamachiy killkak rimarka.

RSA/ea/jc-kichwa

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador