Mamallakta Tantanakuy Económico-Urgente kamachiyta chaskirka

Viernes, 22 de noviembre del 2019 - 10:02 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Mamallakta Pushak chay Simplicidad y Progresividad Tributaria kamachiyta Mamallakta Tantanakuyman chayachirka.

Kay kamachiyka Mamallaktaman kullkita, llankayta mirachinata, wakin churashka kullkita anchuchinata, mushuk llankayta apakta yanapanka.

Kay mushuk kamachiyka 50 nikita charin, 5 hatun churashkakunata charin, 10 yallichina churashkakunata charin.

Shinami kay Impuesto a la Renta kullkika sakirin, mushuk llankayta wiñachik runakunaka ashalla churashka kullkita kunka, 9 waranka yachakuk wawa kullki manu anchuchin, shunkuta tupuna hillayta, shuktak hampina hillaykunata rantishpa IVA kullkita mana kuchun yanapan.

Mamallakta Tantanakuy kunan punchamanta, kay kamachiyta arininkapa 30 punchata charin, chaymanta César Litardo Caicedo, Mamallakta Tantanakuyta pushak, kamachiy killkakkuna kallaripi llankanka nirka. Ñallami Consejo de Administración Legislativa (CAL) tantaripak makiman churashun nirka, chaska puncha tantarinka, chaypi mayhan tantari allichinata rikunka.

Kay kamachiyka 90 % patsakri llankaymi Comisión de Régimen Económico tantari llankashka, kamachikkuna, kamaywasikuna riksishka kan nirka, yallik hunkapi sakirik Kullki Kamachiypak yuyayta charin nirka.

Runakunaman Riksichiy

Manarak kay Económico Urgente kamachiy Mamallakta Tantanakuyman chayamukpi Ministro de Economía, Richard Martínez kamachik llaktay tantarikunawan rimanakuyta charirka, chaypi imashina kamachiy kakta riksichirka, kayna chawpi puncha Lenín Moreno, Mamallakta Pushak, Carondelet wasipi, llaktay tantarita pushakkunawan rimanakuyta charirka.

SV/cz/jc-kichwa

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador