Kay Proyecto Urgente kamachiyta kallari atinakuypak willay

Lunes, 25 de noviembre del 2019 - 16:02 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay Comisión de Régimen Económico tantari chay Simplicidad y Progresividad Tributaria kamachiyta atinakushpa katin.

Mamallaktapak kullkita charirayana hawa riman; kullkita llankakyman paktapakta rakina yuyaytami charin, kullkita kunkapa yuyarita charinata yanapan, mushuk llankayta, pukuchik uchilla llankak wasita ruranata riman.

Tayta Daniel Mendoza, minkashkata pushak, sasi killa, chilla, 27 puncha, achka nikikunatami yallikpitak rikushka karka. Kaykunami, César Litardo, Mamallakta Tantanakuyta pushak tukuykunaman willarka, chaypak Mamallaktas ña rinamkuyta kamachiy killkayman yaykuchinka.

Kay rimananakuna pataku pichkapi rakirirka, chayka: munashka kullki llika, yapa wawakullki, manu kullki; churashka kullki; kullkiwan yanapay; kay Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a Consumos Especiales manu kullkipak llikata alli kachun rikuna, kay kullkiman chayarina

Minkashkapi yaykurishka kamachiy killkakkuna, kunan pucha chay Alberto Salvador, Cámara de Industriales de Cotopaxi pushakta chaskirka, yapa nikikunata allichina yuyayta churarka. Maki rurak churashka kullkita kuna hawa achiklla rikuyta charichun mañarka. Kaytami llankakwasita charikkuna imashina churashka kullkita rakinata achiklla yuyaypi hapirka, payka pukuchikkunata, mikukkunatami yana mintalayka llakichin nirka.

Shinallatak ñapash Paola Robalino, Pablo Villegas rimashkakunata chaskirka, chay Derecho Tributario del Ecuador kmachikkunapash shamurka, kay Utaka mushuk kamachiyka, shuklla hatun llankaymi kanka. Kullkimanta hatun yachakkuna, kishpiychikkuna, yanapakkuna rikunka.

JLVN/cz/jc-kichwa

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador