Kay Jueces de Tránsito kamachikkuna tukuylla ñawpakpi samarinkapa chinkachina, anchuchina, sakichina

Jueves, 28 de noviembre del 2019 - 16:41 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay Comisión Ocasional de Tránsito chay Transporte Terrestre kamachiyta allichishpa katin, kunanpika antawa purichina pankata, antawa yupayta achkata rimarka.

Kamachy killkakkunaka antawa purichina pankata Transporte, Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial kamachikkuna anchuchishka kanka mañarka.

Paykunaka zirma rikuywan anchuchinata ushanmi nirka. Tisiku runa kakpi, kay kamachiypi rimashkata paktachishka kashpa, chinkachishka kashpa mushukyachishka kana, ima hawalla llakita charishpa kichukikpi, antawa purichina pankata kutintak hapina ushanmi nirka. Shinami kay mushukyachishka kamachiyka yanapanka.

Kay pankataka yachaykunapi mana ushashkamanta kichuhshka kanka, ista llaktaman rina antawan purichina mana mushukyachishka kashpapash kichuchishka kanka. Maypimi antawa purichina pankata surkushpa kipuchishka kakpi, chaymanta pisharishka kashpa ñami chinkanka.

Shinallatak antawa yupayta, tukuy antawakunami charina kan, shuk antawa ishkay yupaytami charina kan, chay yupayka Agencia Nacional de Tránsito kamachikmanta, Gobiernos Autónomos Descentralizados kamachikmanta nikishka, kamachiywan arishka kanka.

Antawa charik, ishkay yupayta mana apashka purishpaka, shuk yupaytalla apakkunaka kay Código Orgánico Integral Penal kamachiywan wanachishka kanka. Kay antawapak shutika tukuylla riksishka kanka, wakllichishka kashpa, shuktak shutiwan kashpa, makiwan mapayachishka kashpa kamachiywan wanachishka kanka.

JLVN/cz/jc-kichwa

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador