Kay Económico Urgente kamachiyta ishkaykutin atinakuchun ñami willayka kan

Jueves, 05 de diciembre del 2019 - 15:53 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay Comisión de Régimen Económico 10 apuchiwan, ishkay mana nishka apuchiwan, Simplicidad y Progresividad Tributaria kamachiy ishkaykurin atinakuchun ña willashka kashka. 

Chaymanta mushuk rikuykunami tiyan, chayta Mamallakta Tantanakuy Hunta rimanakuyman riksichinka.

Manu kullki llankay ukuta, kullki rikuy llaktayta rikuchinka, Mamallakta kullki, llankay mirarichun achkata yanapanka, shinami runakuna llaktakunapi llankaykunata charinka.

Tayta, Daniel Mendoza, minkashkata pushak, willaypika kimsa yuyayta rikuchirka: shukka kullkita kullkiwasipi shuk riksishka punchapak kullkita wakaychikpi 50 % patsarik ashyanata; kanchamanta kullki manuta charishkata tikrachina mitata rikuchun kanka; kay kullkikuna mashnaka, Mamallakta yanapanatamanta riksichin.

Kaykunaka, ruraykunapak kullki chanika, chay Resolución por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera churashka chanipak urayman kanka. Kay Junta de Política y Regulación Monetaria y Financie kullki tantari churashka wawa kullki kakpika, wawakullkita hapinata washaman mana anchurinkachu.

Mushuk llankaykuna wiñachikman kullkita mañachishkamanta, kay shukpaklla kullki wasipak 3 % wawakullki hapina anchurirka. Shinallatak zirma antimanta, karu uyarikkuna 80 % patsakri anchurita anchuchirka, shinami kay mushuk kamachik kipaman llankanka.

JLVN/cz/jc-kichwa

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador