Régimen Económico Minkarishka kay unkuy llakita chimpapuranapak tawka rurayta kallarishka

Martes, 24 de marzo del 2020 - 15:09 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Hampinata, mikunata, llankayta kallaripi churashpa, Régimen Económico Minkarishkatapi tawka kamachiyta, ruraytapash yuyarishkakuna kayshina Covid-19 unkuy ashayachun chimpapurankapak.

Yuyarinakushka killkapika, 8 ari apushitaywan, 4 mana apushitaywan arinishka, kay 136 niki virtual karu rikuchiypi rimanakuy kutin kallarin, kay killkata Mamallakta Tantanakuyman chayachinka kaypi allichichun shinallatak LLakta pushak riksichun chayachichunpash, pay shuk utkashpa rurana kamachiy killkata chayachichun kayshina llaktapak Ecuador ayllukunapak kullki llankay mañashkata kutichichunpash.

Yuyarinakushka killka

Kay yuyarinakushka killkapika yachanapak kullki mañashka kutichinata harkachichun, yachakuk paykunapak llankay alliyakpi llaktapak shukllapak kullki wasikunaman kutichinata rikunka; 250 dólares kullkita killapi kawsana wasimanta, llankana wasimantapash chayachinata harkachina; internet llika chayachinata mirachina, kunanpi chayachikushka chani ukupillatak; zirma, yaku, karu uyachinapi wakcha ayllukunapak yanapayta mirachina.

Kay Covid-19 unkuyta chimpapuranapak shuk kulli wakichiyta wiñachina, kullki chaypachallatak, utkashpa, kikinmantami chayana kan, hampinapak kullkita tukuy churana kan shinallatak kay llaki ima rikurikpi, imashinalla kullki chayachishkata 15 punchan punchan riksichichun.

IVA 0% chaniwan kay coronavirus unkuyta chimpapuranapak rantinakunapi; mintalaykunapash llikapankapi llankayta kallarishpaka IVA manu kullkita mana chayachinka llakta wiñarinapi yanapanka shinallatak llika pankapi llankayta sinchiyachinka.

Shinallatak, tarjetas de crédito kullki kutichina charik ayllukunata yanapachun churashka, kay harkari tiyashka ukupi wawa kullki mirariy ama tiyachun; kimichinpash gasolinas de gran octanaje ICE manu kullkita ashayachina; pandemia unkuy punchakuna llankayman mana chayakpi llankaymanta mana llukshichina.

Willayta achikyachina

Minkarishkapi llankak runakunaka Mamallakta Tantanakuyman chayashpa Finanzas y de Salud pushakkuna kay llakita imashina chimpapuraypi yanapashkata willachun kayachina. Shinallatak bonos yanapay kullkipash wakcha ayllukunaman chayachun, shinallatak mikuna yanapaywan pakta, nin.

Antanikichik llankay

Minkarishka rimanakuypi Sebastián Salcedo, Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana tantanakuyta pushakka, kay llankakman kullkita mañachina mutsurin. Manu kullki chayachinapak sukta killkata mañan; llaki punchakuna puchukankama seguridad social wasimana kullki chayachinata harkachina; watapi utilidades kullkita llankakman chayachinata sukta killata mañana, shamuk killami kay kullki chayachina paktakun; kullkita tantachina, CFN pushashka kamachiy rikuchishka kaywanka 24 killakama kutichinapak llankanapak kullkita charishkata mana minkashpa kullkita mañachina.

MG/cz/ceguacu

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador