Ayllupi wawakunapak, imillakunapak hayñikuna rimanakuy ushan

Miércoles, 25 de marzo del 2020 - 11:41 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Chaymanta kaya puncha, 07H30 sayllamanta, tantaripi wawakunapak, imillakunapak hayñikuna rimanakuy ushanka, chaypimi II kamu hawa rimanka, imashina wawakunata, imillakunata ayllupi paykunapak hayñikunata paktachishpa yanapanata rimanka.

Mamallaktami ayllu ukupi churita, ushushita alli yuyayta, kuyayta, yachayta kushpa wiñachinata paktachichun yanapanka.

Sapan ayllukunami paykuna tukuy mutsurishkata chayachinka, taytawan, mamawan rakirishpa kawsak wawakunatapash shinallatak allita yanapanka, rikunka.

Mamallakta aylluta yanapayka runakunapak llaktayta churaymi kan, yachaywan, llaktay ruraywan, kullkiwan, ruranata yanapaywan chayanami kan, chaywan wawakunata, imillakunata tukuypi yanapanka, ukllanka, kamanka.

Shinallatak llaktapi, kitipi kawsak ayllukunapash ranti mikunawan, wasiwan, kawituwan, churinawan, hampiwan, yachaywan, pichaywan wawata, churita, ushushita yanapanka. Shinami wawakunapak hayñita paktachinka.

Kay kamachjywan kari, warmi wawakunapak, imillakunapak hatun munayta chayachinka, ayllukuna kishpichik kamachikman wawapak llakita willakpi, kamachikkuna imashina chay kashkata riksishpa allichinka, kamanka. Kay ruray ukupi Mamallakta imapilla yanapanata riksichinka, wawakunata mana tsiknina yuyayta ayllupi churanka.

JLVN/cz/jc-kichwa

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador