Mamallakta Tantanakuypak kawsaypi unkuy llakimanta kashpa kallari rimanakuy llikapankapi paktarka

Miércoles, 25 de marzo del 2020 - 14:46 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Mana riksishka llankaymi paktarka, Mamallakta Tantanakuy kanchis pacha yallita llikapankapi tantanakushka  Proyecto de Resolución de Compromiso Político y Social frente a la Emergencia Sanitaria Covid-19 killkata allichirkakuna, 120 ari apushitaywan, tukuykuna tantanakushpa shinallatak tawka wankurikunami kay unkuy llakita chimpapurashun nishpa yuyaypaktarirkakuna.

Kayshina llankaypi, Mamallakta Tantanakuyta pushak, César Litardo, nirkami, kay yuyarinakushka killkawanka Ecuador llakta 17 hunu ayllukunatami mutsushkapi hatun yanapay chayachunpash rimanakushkanchik. Rimanakuyta kallarina ñawpa tukuy kay llaktapi unkuywan wañushkata yuyarishpa shuk tatkita upallachun mañarka,

Mamallakta Tantanakuyta pushakka, Mamallakta Tantanakuypi Antanikichik llankakkuna kay rimanakuy paktachun llankashkata riksirirka, kayshina wakichirina mañashkata paktachin.

Arinishka Killka

120 arinishka apushitaywan, Mamallakta Tantankuypi Esteban Albornoz kamachik killkak, Desarrollo Económico Minkarishkata pushak chayachishka killkatami arinirka. Kay killkapika 17 niki millkami tiyan, mañashka hatun yuyaykunaka. Yuyarinakushkapi riksinmi kay Sistema Nacional de Salud tantanakuy unkuy llakita chimpapurakushkata riksin shinallatak llakta pushakmanta kullkita utkashpa chayachichun mañan. LLakta pushak hampishpa llankak ayllukunaman kimichishka kullkita chayachichun kayachin, paykunami kay virus unkuyta chimpapurakun unkushkatapash rikurakushkamanta.

Shuktakmantaka, Llakta pushak kay hampishpa llankak runakunaman tukuy antakunata, mutsushka hampikunata, harkarinakunata, shinallatak bioseguridad paktarinatapash chayachichun mañankuna.

Kay killkawanka Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera tantanakuyta pichka puncha ukupi shuk yuyarishka killkawan llankaypak kullki mañachinata hipotecarios shinallatak kullki llankay chanitapash mashna sakirinata churachun mañan. Shinallatak, shukllapak kullki wasikunapash llaktapak kullki wasikunashina yanapayman kimirichun mañan, kayshina tukuy kullki mañachishkata kutin tantachichun kipayakpipash wawakullkita kishpichishpa.

Ecuador llakta ayllukuna ista llaktapi kakpi, llakta pushakmanta ista llakta pushakkunawan makipurashpa ayllukunata apamuchun mañan, ashtawankarin wakllirinata ayllukunata kayshina paykunapak hayñita paktachishpa yanapachun.

Hatun yuyaykunapika rikurinmi, Ista llaktaman kutichina kullkita llakta pushak kutinpash rimanakuchun mañan, kay llakikunamanta llukshinapak shinallatak kullki llankayta sinchiyachinapak yanapachun, shinallakta llaktaka tukuy kutichinapak pakta yuyaytami charin.

Shuktak yuyaypika Ministerio de Educación kayashka killkata rimanakurka, yachachik runakunaman killa kullkita chayachichun mañayta yachana wasikunaman kachun nin; shinallatak, Costa suyu llaktapi yachanapak killkarinata shamuk pachakunapak harkachichun shinallata Sierra suyu llaktapika Yachana wasiman kullki chayachinatapash shuyachun.

Llakta pushak llankaymanta shinallatak GAD tantanakuy llankaymantapash, paykunapak llankana kullkiyta imallapi paktanapak allí rikuchun mañan shinallatak imalla anta mutsurishkata yanapanapak churachun, ashtawankarin hampina wasikuna, hampirina wasikunata allichichun mañan. Kaypika tukuy kawsanapak llankanapak mutsushkata, karu uyarinata, llikata, mapakunata tantachinatapash sumaychana nin.

Mana pakta willaykuna shinallatak anchata shustachik willaykunamanta, Mamallakta Tantanakuyka willachikkunata pakta riksichichun kayachin kayshina llatayukta ama manchachinkapak, shinallatak kiti kawsaytapash pakta ukllankapak.

Puchukaypika, yuyarishka killkapika nin, Mamallakta Tantanakuyka kamachiykuna ruranapak tukuy yanapayta llankaytapash paktanka kayshina Ecuador llaktapi kullki llakita unkuy llakitapash chimpapurankapak.

Kay Coronavirus unkuypi urmashka ayllukunawan Mamallakta Tantanakuy nanarirka shinallatak kay virus unkuywan wañushka ayllukuna llakimi nirka, mamallaktapi tukuykuna makipuranaman kayachirka.

Rimanakuy

Rimanakuy paktarikukpi, kamachik killkakuna tukuymi Mamallakta Tantanakuyka kay llakikunapi chimpapuranapak  Pleno Virtual llikapi rimanakuchun shinallatak kayshuk llankaypash teletrabajo paktaripi llankachun mañarka, Kallaripika, Kamachi killkakunaka ista llaktaman kullki chayachinata harkachichun mañarka. Ashtawanpash nirkami  América Latina y el Caribe tantanakuykunawan wankurishpa makipurashpa kay kutichina kullkita kishpichichun mañayta kallarina nirkami.

Kay Frente Económico tantanakuypi llankakkuna kay Virtual rimanakuyman chayamuchun, llakikunata imashina chimpapurakushakta willachun shinallatak llankay sinchiyachun imalla paktarinapi llankakushkata riksichichun, kay unkuy llakimanta harkariy llakishka kipa.

Unkuy llakimanta shinallatak kullki llankay wakllirikpipash Llakta pushak llankashkata ñawinchinata mana sakina kanchikchu. Ashtawanpash mañarkami, tawka ruraykuna llankaypi tukuy achiklla rikurichun: Mashna unkushkata, mashna wañushka, Hampina Sistema de Salud imashina paktakushka, mashna unkushka ayllukunata rikunapak tiyashka, shukta taripaytapash yachasha ninchik.

Kamachi killkakkunaka Mamallakta Tantanakuy tukuy llankachik pushakkuna, llakta pushak, uchilla llankayta charikkuna rimanakuchun kayachichun, kayshina wankurishka llakta llankayta sinchiyachinapak, nirkami.

Kay yuyarinakushka killakta arinina ñawpa. Pushak César Litardo, “kay virus unkuy harkarichun tukuy llankaykunaka kay unkuy ancha llakichik kakta mana hamuktakpika mana ushashunchu” nirka, chaymantami Ecuador llakta ayllukuna tukuykuna makipurashpa chimpapuranapak kayachirka.

SV-EA/cz/ceguacu

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador