Inmobiliar tantanakuypi llankakkuna paykunapak llankay hayñita ama wakllichichun mañan

Viernes, 26 de junio del 2020 - 18:18 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay Participación Ciudadana y Control Social Minkarishkapi Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) tantanakuypi llankak runakunatami chaskirka, paykunapak llankay hayñitami wakllichishka nirkakunami.

Carla Molina runa, Inmobiliar tantanakuypi llankak warmikunapak shutipi, llaktapak llankay wasikunapi llankak ayllukuna imashina kawsakushkatami rimarka. Kay Decreto Ejecutivo 1064 killkata chayachishka kipa patsak patsak llankak ayllukunami llakipi kawsakun, kay killkawanka llankay wasitami anchuchin. Paykunapak kawsayta, muskuytami llakichin shinallatak llankay illaktami sakin, ninmi.

Marco Campoverde runa, kay Código del Trabajo kamachiywan llankak ayllukunapak shutipi, kay llankay wasita chinkachinaka llakimi rikurin pushakkunapash manchayllami llankakun. “Imata shuyakushkata mana yachanchikchu chaymi llankakpak achka llaki rikurin”, nirkami. Paykunapak yuyayka llankashpa katishu nin, shinapash mana paktakpika llankaymanta pakta chanishkata shuyanchik, nirka.

Shinallatak, Alejandro Boada runa, kay Comité de Servidores y Trabajadores tantanakuymanta, kay Decreto Ejecutivo 1064 killkapika kay llankay wasita anchuchinapak mana achikllata rikuchiy tiyanchu, shinaka llankaymanta llukshichinapak mana achiklla kanchu, nin.

Nirkapashmi kayshina llankay wasikuna chinkarinapakka shuk kamachiymi tiyana kan shinami tukuy achiklla paktarinka shinallatak llankakpak hayñitapash mana wakllichinka, shinapash kay kamachiyka mana tiyanchu. Chashnallatak, kay Acuerdo Ministerial 124 niki killkapika “llaktapak llankakta anchuchichunmi mañan”, shinaka llankay charinapak hayñitami wakllichin.

Willashpaka nirkapashmi kay Ley Orgánica del Servicio Público kamachiyta shinallatak uchilla kamachiytapashmi wakllichishka. “Yuyashkallawan paktarinaka llankaktami wakllichin, paymi sinchi llakita aparikun (…) llankaymana mana llukshichina, ashayachinata mana nina, llaktapak llankay wasita charishpa katinaman”, nirkami.

Mañashka

Minkarishkata pushka, Raúl Tello kamachi killkak, shuk mañayta chayachirka shinallatak pusak ari apushitaywan arinirka, shuk uchilla wankurishka kay llaktapak llankay wasikuna wichkarishkata rikuchun, kay wasikunami Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador, TAME EP, shinallatak Inmobiliar wasitapash taripachun, nirka.

SV/cz/cg-kchw

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador