Minkashkuna IESS kamaywasipak Consejo Directivo kamachikta churankapa arinin

Martes, 12 de enero del 2021 - 14:24 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay Comisión de los Derechos de los Trabajadores minkashkakuna 10 apuchiwan Seguridad Social Kamachiypak willayta arinirka.

Chaywan ishkayniki Mamallakta Tantanakuy atinakunka, chay kamachiywan Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, (Iess) kamachikta churanka.

Kay willayka Corte Constitucional churashkata arinin,  chaytaka karwakilla 22 puncha, 201 watapi arinishkami kanka.

Akllaykunapi kari, warmi paktapakta akllarichun, llankaypipash tiyarichunmi kay kamachiyka yanapanka, chay runakunaka tantarikunamanta, llaktakunamantami Consejo Directivo del Seguro Social kamachik tukunka.

Sapan yaykurikkunami kipa kamachikta charinka, hatun kamachik llukshikpi, samarinkapa rikpi katik kamachikmi yatapi tiyarinka, mushuk kamachikkuna yaykurichunka kay Consejo Nacional Electoral (CNE) kamachikmi rimayta charikkuna akllarichun 30 punchapi kayanka, chaypi kak rimayta charikkunamantami akllashka kanka, kipaman hatun kamachik tukunka.

Kay Consejo Directivo del Iess kamachikkunaka, kimsa rimayta charikkunawan ishkaywan rimanakuyta kallarinka, kay rimanakuytaka killkakamayukmi pushanka, paymi mashka rimayta charikkuna chayashkata killkanka, shuktak iñukunata rimashkatapash killkanka, chinami mashna rimayta charikkuna chayashkata kamanka.

Kay Consejo Directivo del Iess shuk kutinlla, kamchiy ña Kamahiy Kipupi killaskariashpa llankayman kallarikkipika, (16) chunka sukta killakama llankankapa tiyarinka. Shina sapan watakuna hatun pushakta akllashpa, llankaypi tiyachishpa katinka, chaypi kay allichishka kamachiy yanapanka.

Tantarishka kamachiy killkakkuna Leonardo Chang, shuktakunapash manarak kamachiy arinirikpi rikuykunata churarka, kay Consejo Directivo del Iess kamachik yaykurichun imashina runakuna kakta chaninka, chaymanta alli yuyaykunata alli kamachiy kachun Samia Tacle kamachiy killkak paypak yuyayta, rikuyta churarka.

RSA/ea/jc-kichwa

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador