Mamallakta Tantanakuy Esmeraldas, Manabí markakunapi llankay sinchiyachun kamachiyta ishkay niki rimanakuypi riksirkakuna

Jueves, 15 de julio del 2021 - 15:10 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Pleno tramitó en segundo debate proyecto para la reactivación de Esmeraldas y Manabí

Mamallakta Tantanakuypi kay Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí kamachiy ruranapak killkata ishkay niki rimanakuypi riksirkakuna, kamachika kay llaktakunapi kullki llankay sinchiyachun hillaykunata chayachinka, kay 16 puncha ayriwa killa 2016 wata allpa chukchuypi llakitukurka.

César Rohon, killkata riksichikka nirkami, Desarrollo Económico Minkarishkapi llaktakunamanta ayllukunata tantarikunatapash chaskirkanchik, paykunami mutsushkata chayachirkakuna shinallatak yuyaykunata killkapi kimichinapak sakirkakunapash, kay kamachiyka 2016 watapi allpa chukchuy llakichishka llaktakunatami yanapanka.

Nirkapashmi kay Ley de Emprendimiento e Innovación, Ley de Discapacidades kamachiykuna tiyashka kakpipash, kay llaktapi kulli llankayta sinchiyachinapak shuk kamachiyta manu kullkipi yanapachun; shinallatak yachanapi, wasichinapi, llankay willachikta yachanapi, kullki wasikuna kay Corporación Financiera Nacional, BanEcuador kullki wasikuna shina yanapachunmi arininami mutsurinmi.

Ashtawan, nirkami, kay kamachiyka kay markakunapi llakta riksichishpa, tarpushpa, chalwata hapishpa llankakkunaman kullki mañachinatami yanapan.

Rimanakuy

Kay killkata pakta rimanakuypika, 12 kamachiykunami rimarirka, kay llaktakunapi kullki llankayta sinchiyachinapak llankayta wiñachik ayllukunaman tantanakuykunamanpash hillaykunat chayachinapimi yanapanka.

Shuktak yuyaykunamantaka, ashtawan sinchitami rikuna mutsurin kay llaktapi pakta alli llankayta charinapak, shinallatak 2016 watapi rikurishka llakikunapash kutin ama tiyachun, shinallatak makipurashpa llantakuna, llakta pushakwanpash yanapashpa llankachun.

Shinallatak, kay kamachiyka wakchayashka kunkarishka markakunatami yanapanapak rurashka kan.

Rimanakuy puchukashka kipami, Mamallakta Tantanakuyta pushak, Guadalupe Llori Abarca, kay ishkay niki rimanakuyta wichkarka, kipaka César Rohon kamachi killkak mañashkata katishpa rimanakuyta harkachirka, Minkarishkapia tukuy rikuchishkata killkapi tantachinkakama, kay paktayka Ley Orgánica de la Función Legislativa artículo 61 niki killka, pusak millka killkapi rikuchishkata katishpami paktarka.

EG/pv/cg-k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador