Hunta rimanakuy Mamallakta Tantanakuypi Bella Jiménez kamachiy killkakta llankaymanta llukchirkakuna.

Martes, 12 de octubre del 2021 - 22:58 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Pleno de la Asamblea destituye a la asambleísta Bella Jiménez

Hunta rimanakuy Mamallakta Tantanakuypi, 131 arinishka apuchikunawan, Bella jimenez kamachiy killkakta llankaymanta llukchirkakuna, shinallatak tantanakuy kipa pushakmantapash. Yuyarishpa rimaywan llankaymanta manyaman sakinapak karkami mana paypak awlli llankayta alli paktachishkamanta, yuyarishpa rimayka karkami 3 yupaykuna shinapash 4 yupaykuna chayshina 127 niki Mamakamachik shinapash 3 yupay shinapash 4 yupay kay 163 niki Kamachiy Awlli Kamachik (LOFL) rikushpa paktachirkakuna. 

Nikikunata rimashkakuna paktalla willachinkuna kamachiy killkakkuna mana paykunapak mashikunaman chikan chikan kamay wasikunapi llankayta maskashpa churay ushankunachu, yanapaykunawan washata kullkikunata makichurashpa mana llukchi ushay tiyanchu maypika paykunapak llankay kashkata manyaman churashpa llakichishkakuna.  

732 tantanakuypi, hunta rimanakuy Mamallakta Tantanakuy, Bella Jiménez kamachiy killkak rimarirka, paypak hayñita llakichishpa pakish katin mana ima llakita ruray tiyanchu maypika mamakamachiy ayñi, runakamachiy chayshina runahayñi willachishkakuna nishpa rimarkakuna.      

Rimanakuy takipi kamachiy killkak huchachikunata churak Alejandro Jaramillo, Izquierda Democrática (ID) wankuri rimaykunapi kamachiy killkak Jiménez  llakimanta yuyarishpa rimashkata riksichirka. Allikak Minkashka alli shunku rikushpa harkak hayñikunapi katishpa paktachishkakunata willarka. Mana pitapash llakichinapak katishkachikchu nirka, ari maypika allikak shinapash alli yuyay llakichishkata rikushpa allichinapak.    

Paypakanta, kamachiy killkak Victoria Desintonio Unión por la Esperanza (UNES) kuyurimanta, shinallatak huchachirkakunami, shuk awllita paypak llankay ukupi arinishpa washata kullkita chaskirka, paypak rimaypi Scarleth Lindao, ñawpa kamachiy killkakwan llankak tukuy kurichishkata riksichirkakuna. Chaymanta, Allikak Minkashka tukuy kamachikkunapi paktachishkata riksichirka. Shinapash, kamachiy killkak kamachik yanapak tukuyta katikushka manyamana sakichun maskarka. Maypika Jiménez tukuy paktachi allikak shinapash alli yuyay kutishukmantapash kamachik achkata llakichishkamanta harkayta rurashka nirkakuna.       

Kamachiy killkak Marjorie Chávez, Allikak Minkashka wankurik, mana ranti ranti ima mana alli kashkata llakichinapak tiyanchu, achiklla llankayta paktachina. Maypika kamachiy killkak charirka, shuk kutin yalli, paypak hayñimanta makay paktachirka shinapash tukuy huchachikunata churashkata mana harkay usharkachu.  

Chay huchachi yuayta churayka kamachiy killkak Alejandro Jaramillo churashka karka, chayshina ashtawan mañarka llankaywillay Allikak Minkashka tantanakuy llankaymanta Jiménez runata llukchischun nishkata chaskichun mañarka, maypika Mamachik shinapash LOFL kamachikkunata mana sumaychayta charishpa llakichishkamanta rimankuna.

Chaymanta, Hunta rimanakuy llankaymanta llukchinapak ashtawanpash utka awllimanta anchichun arinirkakuna; shinapash zuyuk katik kamachiy killkakta llankaypi shukutin churashpa sakinapak; Mamallakta Hatun Rikurayak Wasiman Allikak Minkashka tukuy allichishka pankakunata paktachishkata chayachinapak; kunan sinchiyuyarikunata Llankay Kamay Wasiman chayachina (…) chayshina tukuy sinchiyuyari tukuchishkata Bella Jiménez runaman chayachinka shinallatak kay Consejo de Administración Legislativa ashtawanpash Allikak Minkashkaman tikrachinkakuna.  

SV/pv/gu-k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador