Tantanakuy ihskay niki ñawpak yuyay Utka kullki Wiñariy chimpapuraykunata paktachirka.

Viernes, 26 de noviembre del 2021 - 22:28 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
La Asamblea culminó el segundo debate del proyecto urgente de Desarrollo Económico

Hunta rimanakuy Mamallakta Tantanakuyta, Guadalupe Llori Abarca apak, kay chaska puncha, 27 sisa killa, kay Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19 Kamachik ñawpak yuyayta ishkay niki chimpapuraykunapi tukuchirka, utka wisnu kullkipi Mamallakta pushak chanirka, kimsa yuyaykunata chayachishkapi. Nimapak yuyaykunata chayachishka mana arinishpa paktachishka llukshirka.  

Kay 743 Hunta rimanakuy kallarishka hawa, kallaripi kamachi killkak Francisco Jiménez nirka, Kullki Wiñariy, Manukullki Minkashka shuktak yuyaykunata allichishpa churashkata willarka, maypika llikashkakuna chikan chikan yuyaykunata ishkay niki chimpapuraykunapi allichishpa paktachirka. Kipaman, Jiménez tukuy panka killkashkakunata arinishkata willan. Kimsa chunka kamachiy killkakkunallami yanaparkakuna nirka.     

Tantanakuy katipi, kamachiy killkak Esteban Torres, chay tukuykuna llankaywillayta chayachishkata mana nichun mañashka chayshina ashallakunaman llankaywillayta charishkaman apunchikunawan yanapachun mañarka, Carlos Zambrano yuyayta chayachirka, Kullki Wiñariy Minkashka tantanakuy minkashka. Yuyayta chayachishka iskun arinishka apuchikunatami chaskirka.   

Kay tukushkakunawan, Carlos Zambrano kamachiy killkak yuyayta chayachishkata arinishpa apuchi sitaywan kallarirka, shuktak mushuk yuyay tiyarka, ashalla yanapashka llankaywillay wankurimanta, Mamallakta pushak chayachishkata shuktak yuyaykunata anchuchin mañashka tiyan, chaymi kan, chikanrunapak mitakullki yallichi chayshina shuktak punchakama charimushkamanta mitakullkita yallichi. Chay yuyay chayachikunaman chusku chunka pusak yanapay apuchikuna chayarka.    

Tukuri pachapi, Mireya Pazmiño, kay Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19 kamachik mana nishpa chayshina killkakulka mana shinashpaka mana nishpa sitachun mañarka, mana llaktay yanapay mana tiyashka kutinpash rikushpa killkanapak shuk rikuchiy mamallakta llaktayukkunata yanapanapak. Kay tukuri yuyayta chayachi pichka chunka kimsa arinishka apunchikunata charirka.    

Mamallakta Tantanakuy pushak, Guadalupe Llori, shukutin llankaykunata paktaypi, rimaykunata tukuchishpa sakirka, Kamachik llakta ushay rimayta paktachishkata rimarka, paktalla llankaykunata paktachi kay 62 niki Kamachiy Awilli Kamachik willaypi katishpa tukuchirka.

EG/pv/gu-k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador