Mamallakta Tantanakuypi mamakamachiy mushukyachinata kay régimen especial de Galápagos rimanakuyta puchukarka

Jueves, 13 de enero del 2022 - 22:24 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Asamblea concluyó el trámite de enmienda constitucional sobre régimen especial de Galápagos

Mamallakta Tantanakuypi Mamakamachiypak 258 niki killkata mushukyachinapak mashkashpa ishkay niki rimanakuypi riksinata puchukarka, kaypika Consejo de Gobierno wankuri pushakta akllanapak shinallatak Galápagos markapi chikay pushak llikata kutinpash tantachinapak mashkakun, kaywanka chaypi kawsanata, llakta ukumanta purinakuyta shinallatak llankaypak hayñitapashmi rikunka. Kay mushukyachinapak killkaka apushitayta mana paktarkachu (91 ari apushitay), 15 ari, 116 mana shinallatak kimsa mana apushitaytami paktarka.

Francisco Jiménez kamachi killkak, kay Enmiendas y Reformas Constitucionales Minkarishkapi allichishka llankaywillayta riksichik, nirkami, 23 yachak runakunatami kay rimanakuyman kayachirkanchi shinallatak llaktayukkuna rimanakuymanpsh tawka tantanakuykunamanta 160 yalli ayllukunami chayamurka.

Kay llankaywillaypika, wayta llakta allp wakllirina, shuk régimen especial yanapay mutsuk, allpachamanta mana tiyashka kawsayta charik, charishpa katinapak mutsushkatami rikuchikun; llakta pushak rikurashpa kikin llakta pushakkunawan makipirashpa llankanata, kay Galápagos wayta llakta shuk chikanyashka llakta kashkamanta. Shinallatak kay mushukyachishkawanka pachamamapak hayñikuna shinallatak marka wiñay pakta pakta kachunmi mashkakurka shinallatak markapash wiñarichu, kayshina yuyaykunami mamakamachiy mushukyachina mana pakta kan nirka.

Rimanakuy

Rimanakuypika, Galápagos wayta llakta shuk régimen especial paktayta charishpa katina mutsurishkata rimarkakuna, kayshinami wayta suyu llaktapi kawsayta ukllashpa katishun shinallatak allpapachapi shuklla tiyashkatapash mana wakllichishun nirkami. Galápagos llakta kikin pushaykuna imallapi paktana mutsushkata alli kachun shinallatak llakta pushakmanta rikurachunpashmi mañan.

Pedro Zapata shinallatak Freddy Rojas runakuna, Galápagos llaktamanta shutipi, kikin llaktapi pushakkuna akllana hayñita chayllapitak sakichunmi mañarka, pushakkunaka Consejo de Gobierno wankuri pushakpashmi kan kan, kunanpika Llakta pushakmi akllakun, nirka, wakinpika Mamallaktamantami pushakkunataka apashkakuna, paykunami wayta llaktata mana riksishpa pushaypi chayashkakuna. Galápagos llaktata charishpa katinaka tukuykunapak sumaychaymi kan, ashtawankarin Galápagos llaktapi kawsakkunapak.

EG/pv/cg-k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador