Mamallakta Tantanakuy shukniki rimanakuypi Seguridad Social kamachiy rurana killkata riksirkakuna

Jueves, 05 de mayo del 2022 - 19:59 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Asamblea Nacional tramitó en primer debate proyecto de Ley de Seguridad Social

Mamallakta Tantanakuy shukniki rimanakuypi Ley de Seguridad Social kamachi rurana killkata riksirkakuna, kay kamachiyka chalwata makiwan hapishpa llankakkuna, shinallatak ayllu llakta allpapi llankakkunapash seguridad social shinallata hampina yanapaymanpash yaykuchunmi sumaycha.

Kay kamachiywanka Seguro Social Campesino tantanakuyman kimirinata shinallatak pushaytapash sinchiyachinata riksichinatapashmi mashkakun, runa ayllu llaktakuna wiñarichun shinallatak katipi churashka kamachiypi riksichishka hayñikunatapash charishpa katinapak sumaychanapakpakpash mashkakun.

Chaypakka. runa ayllu llaktapi kawsakuk runa llaktapi llankashkami riksirishpa katinka kay llakta allpa shuktak mushuk shutiman yallishka kakpipash, shinapash llankak runa kay Seguro Social Campesino yanapayman munaymanta kimirishkata willachikpi.

Shukniki rimanakuy kallarinapak ñawpaka, Mamallakta Tantanakuyman Rómulo Quimis, kay Confederación del Seguro Social y Campesino tantanakuyta pushakmi chayamurka, payka kamachiy rurana mutsurinmi nirka, shinallatak wakin mana alli paktarishkamantami waranka waranka llankak ayllukuna Seguro Social Campesino tantanakuymanta llukshichishka kashka, nirkami. "Wakin kiti pushakkunaka ayllu llakta allpa shutimanta kiti allpa shutiman churashka, chaymantami kay Seguro yanapaymanta chikanyachishka kashkakuna, runa llaktapi llankashpa katikushpapash, kay llakikunatami kamachiywanka allichinata mashkakun", nirkami.

Rimanakuy

Kay rimanakuyka Derecho al Trabajo Minkarishka allichishka llankaywillaypi kimirishpami katirka, kamachi rurana killkatami tawka llaktayukkunwan rimanakurka.

Omar Cevallos kamachi killkak, llankaywillayta riksichik, kay kamachiyka kari warmi kashkata chikanyachishpa wakllichikushkatami allichinapak mashkakuna, kaypika "Wasi aylluta pushak" shimita churashka, kari warmi kashkata mana chikanyachinchu, ashtawanapash mayhanpash wasipi llankak pushakpashmi kaypika riksiriy ushan, ninmi.

Shinallatak runa ayllu llaktapi kawsakka kiti pushakkuna shuti mushukyachishkawan mana chinkarinchu, ayllu llakta allpa shutimanta kiti allpa shutita churashkamanta, ashtawankarin tukuy willaykunata riksikuypika imapi llankay paktakushkatami rikuranka.

Kay rimanakuypika tawka kamachi killkakunami rimarika, paykunaka kamachiy allichinapak yuyaykunatami chayachirka shinami runa ayllukuna allpapi tarpushpa katichun llaktayukman mikunata chayachichunpash yanapan, kay pandemia unkuypi paktarishka shina. Ashtawanka, runa ayllukuna, makiwan chalwata hapikkuna kay Seguridad Social tantanakuyman kimirinapak hayñita ama wakllichichunmi mashkakun shinallatak runa ayllu llaktakunapash llankaypi sinchiyashpa katichunmi yanapan.

Mamallakta Tantanakuyta pushak, Guadalupe Llori Abarca kamachi killkakka, rimanakuyta wichkashpa, tukuy kamachi killkakkunami Derecho al Trabajo minkarishkaman yuyaykunata killkashpa chayachiy ushankuna nirkami, ishkayniki rimanakuypak llankaywillayta ruranapak nirkami.

PV/cg-k

Ashtwan Shuyukuna:

 

SESIÓN NO. 773 DEL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL. ECUADOR,  05 MAYO DEL 2022

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador

escort bursa

bursa escort

görükle escort bursa eskort bayanlar bursa eskort bursa escort bayan bursa elit escort escort bursa vip escort alanya escort bayan antalya escort bayan bodrum escort