Mamallakta Tantanakuyka Llaktapi Hampishpa llamkakpak hayñikunata sumaychak kamachiytami arinin

Martes, 02 de agosto del 2022 - 18:18 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Mamallakta Tantanakuypak 776 niki rimanakuy kutin kallaripi, 123 ari apushitaywanmi, Ley de Carrera Sanitaria kamachiy rurana killkata ishkayniki rimanakuypi arinirka, kay kamachiyka llaktapi hampishpa llamkak ayllukunapak hayñitami sumaychanka, paykuna pakta hampishpa llamkayta llaktayukman alli chayachichun.

Marcos Molina, Derecho a la Salud y Deporte Minkarishkapi allichishka llamkaywillayta riksichik, puchukay killkapi tukuy kamachi killkakkuna chayachishka yuyaykuna kimichishkatami riksichirka, shinami kamachiy pakta alli chayanata paktachinka, llaktapak kullkillankay puchukanapi shinallatak kullkillamkayta chariranapipash, llamkaykunaka hampina wasi mutsushkata rikushpa shinallatak hampina yanapay chayanata chaparashpami paktarinka, hampik runakunapak hayñita sumaychashpami paktarinka, nirkami.

Shinallatak, Hampishpa llamkakkunapak hayñita shinami uma yuyay allikayta shinallatak llakichiy harkanapash sumaychanka shinalaltak mikunapak, samarinapakpash wasi ukuta allichinka. Nirkapashmi, llamkaykullkimantaka, mashna wata llamkashkata rikurashpa llaktapak shukllapak llamkakukpipash chayachinatami achikyachin.

Ashtawanka hampikkuna illak llaktakunapi llamkakman yapashka llamkaykullkitami chayachinka. Achikyachishpa nirkami hampishpa llamkakman pakta pakta llamkaykillkita chayachinataka uchilla kamachiypimi ashtawan achikyachishpa willanka nirkami. Shuktakpika, llamkakta riksichirinamantaka, pushaykunapika chusku watatami llamkanka shinallatak shuk kutinwanllami akllarinka, nirkami.

Ka yakamachiyka hampishpa llamakta yachaypi sinchiyachinapak, yachashpa katichun munachinkapak, llamkana pachakunata rikuranapak, llamkaykullkita pakta chayachinapak, riksinapak, wichiyachinapak, yachaypi mirachinapak, shinallatak llamkaypi katinapakpash rikuranka; Chay llamkaypillatak kuyuchinapak, shuktak llamkayman yallichinapak, llamkaymanta llukshinapak; shinallatak llamkaymanta anchurinapakpash rikunka.

Ñawpamanka, Mamallakta Tantanakuyka llaktayuk rimarinapak kayachiypika María Merchán, kay Federación Ecuatoriana de Enfermeros y Enfermeras tantanakuy pushaktami chaskirka, payka kamachiy killkakkunatami kamachiyta arinichun mañarka, 1988 watamantami mañashpa shamushkani nirkami kay 2016 watami paktarirka nirkami. Kay llamkaypi chikan chikanyachishpa llamkana kashkata rimarka, kayka, llaktayukpak hampinata chaparashpa, hampinata llaktayukman riksichishpa shinallatak unkuykunata harkashpa llamkana kashkatami rimarka.

Kamachiy rurana killkapika, 45 niki killka, sukta tukuyta rikuchik killka, chusku kunanpaklla churashka killka, ishkay mushukyachik killka shinallatak shuk puchukay killkami tiyan. Kay tantanakuyman alli llamkakta kimichinapakmi yanapan, kaypi llamkaypi katichun, wiñarichun shinallatak yachaypipash sichiyachunmi sumaychan, nirkami.

HC/eg/cg-k

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador