Mamallakta Tantanakuy kay uso legítimo de la fuerza kamachiy rurana killkata chawpita allichinaman kachashkata riksishpa kallarin

Jueves, 04 de agosto del 2022 - 15:54 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Kay kullka 4 puncha, karway killami, Mamallakta Tantanakuypi kay Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza kamachiy killkata allichinaman kachashkata riksishpa kallarin, kay kamachiywanka hayñikunata, kacharishka paktarinata, mamakamachiypi rikuchishkatami ukllanata mashkakun, shinallatak Ecuador llaktapi kawsak ayllukunata ukllanapash mashkakun.

Riksinapaklla rurashka llamkaywillayta killkakatishpa kipa, Ramiro Narváez, Soberanía, Integración y Seguridad Integral Minkarishkata pushakka, kay Minkarishka 36 kutinmi kay kamachiyta allichishpa rimanakurka, kay rimanakuy llamkaypika yachaykunata paktarka shinallatak ushayta paktarinapak kamayta wiñachinapak, Ecuador llaktapi chikanyachishpa rikunapak mutsushkata riksirkakuna, kaywanmi Llaktapi Chapakkuna, Awkakuna shinallatak wichakashka kawsakukta chapakkunapash llamkaypi yanaparinka.

Llakta pushak allichinapak rikuchishkaka mamakamachiywan shinallatak istallakta rikuchishka kamaykunawanpashmi waktarikun. Chaymantami, Minkarishkamantaka Mamallakta Tantanakuytaka 1, 4, 5, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 31, 44, 54, 65, 66, 68 niki killkakunata; shinallatak, Mushukyachinapak churashka, Shuniki, Kanchisniki, pushakniki, chunka ishkunniki, ishkay chunka kanchisniki killkakunapi ñawpaman killkashkallatatak sakinapak mañarka. Shinallatak, Llakta pushaktapash kay 14 niki killkata allichinaman kachashkata hapichun mañarka.

Achikyachishpa nirkami, kay Corte Constitucional tantanakuy yuyarinakushka killkapika Policía Nacional shinallatak Fuerzas Armadas tantanakuykunallami ushayta paktachinapak arinishka; ñawinchiynapash llaktapak tukuy llamkakunami paktana kan shinallatak, ashtawankarin, llaktayuk kasiklla kachun llamkakkunarak; llaktayuk kasiklla kachun llamkakkunaka llaktayuk atirinakuypillami wiwakunawan mana chayay ushanka; shinallatak chapakkuna llamkanapak mirarishpa ushayta chayachinata rikuchiypish anchirirka. Kunanka, chapakkunaka llakichiy imashina paktarikushkata rikurashpa paktariy ushanka.

Llaktayukta chaykiy

Ñawpamanka, Mamallakta Tantanakuyka Llaktayuk chayamuchun kayachiypika runapak hayñikunata rikuk shinallatak llaktapi ushayta paktachiynata rikuna charikkunami chayamirka, paykunaka Llakta pushak kay killkata chawpita allichinaman kachashkamanta yuyashkatami riksichirkakuna.

General Fausto Olivo,  Talento Humano de la Policía Nacional tantanakuypi wamkurita pushakka, Llakta pushak kamachiy ruraypi paktarikka Policía Nacional tantanakuy rikuchishkata katishpami paktarirka, shinalatak llaktayukpak kawsayta chapakkunapak kawsaytapash sumaychanatami mashkakun, nirkami.

Ayllukunamantaka, Angélica Porras, Jan Jarab, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tantanakuymanta yachakkuna, Mamallakta Tantanakuypi arinishka kamachiy rurana killkaka istallkatapi rikuchishka kamaywan ushayta paktarinapak runapak hayñita sumaychanapak paktami kan nirkakunami.

Puchukaypika, Franklin Galarza, Asociación de Municipalidades del Ecuador Tantanakuyta pushakka, chinkaywashpa llaktakunapi pushakkuna kay ushayta paktachinapak rikuchishkapi paktarinapak kuilki illashkamantami rimarirka. 

BG/eg/cg-k

Ashtawan Shuyukuna:

 

SESIÓN NO. 789 DEL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL. ECUADOR, 04 DE AGOSTO DE 2022

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador