Mamallakta Tantanakuyka Cancillería, Senescyt tantanakuykunata Ucrania llaktamanta tikramuk Ecuador ayllukunapak hayñita sumaychachun mañarka

Martes, 16 de agosto del 2022 - 20:53 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Mamallakta Tantanakuyka Cancillería, Senescyt tantanakuykunata Ucrania llaktamanta tikramuk Ecuador ayllukunapak hayñita sumaychachun mañarka

Esther Cuesta kamachi killkak, Kay yuyarinakushka killkata chayachikmi Mamallakta Tantanakuypak rimanakuypi Ecuador llakta wamrakuna kay llaktaman Ucrania llaktapi llakikunamanta kutimushpa llakikunapillatak kawsakushkata riksichirka, Llakta pushakmanta yanapaytami mana chaskishka shinallatak chaymantami, tawka ayllukuna Ucrania llaktamanta tikranapak yuyarishkakuna, paykunaka kay makanakuy llakikuna llaktapi kawsanapak yuyarishka kay ñukanchik llaktapi mana yanapay tiyashkamanta.

Kay yuyarinakushka killkaka shunkumanta yanapay mana kanchu, ashtawanka istallaktapi kawsakkunapak hayñikunata paktachinapakmi mashkakun, yachakukkunata yanapanapak, pichka killata kay llaktapi kashpapish Sumak yachanawasipi yaykunata mana paktashkakunachu.

Nirkapashmi Cancillería tantanakuy riksinami mutsurin, kay pachallatak, wakllirinalla kak tukuy wamrakunaman kay istallaktamanta tikramuk nishka shutichik iñik pankata chayachina kan ninmi; Senescyt  tantanakuypash Ecuador llaktapi Sumak Yachanawasiman yaykunata sumaychana kan shinallatak istallaktapi yachashkata rikuna, katinami tukuchinkama, nirkami.

Juan Fernando Flores kamachi killkakka Ecuador llakta ayllukuna istallaktamanta llakikunapi kawsakushpa tikramukkuna, paykunapak munaymanta  mana kashpaka mañashkamanta shamushkata willachun mañarka.

Kay yuyaykunata rimanakushka kipami tawka kamachi killkakkuna tawka wankurikunamanta kay rimanakuypi kimirirka, paykunaka wamrakunaman yanapay imamanta mana pakta chayashkatami rimarirkakuna, shinallatak kay llaktapi yachayman kimirinapak llamkaywasikuna mana pakta makipurashpa llamkayta pushashkatami rimarirkakuna.

Tukuy rimarishka uyashka kipami Mamallakta Tantanakuyka kay yuyarinakushka killkata 95 ari shinallatak 24 mana apushitashkawan arinirkakuna.

FF/pv/cg-k

Ashtawan Shuyukuna:

 

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN NO. 789 DEL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL. ECUADOR, 16 DE AGOSTO DE 2022

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador