Ñuñuta wiñachik, Mintalayta rikuk, charina ruraytapash yanapak kamachiy ñami paktarinaman yaykun

Jueves, 18 de agosto del 2022 - 10:29 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Ñuñuta wiñachik, Mintalayta rikuk, charina ruraytapash yanapak kamachiy ñami paktarinaman yaykun

Kay kipuk kamachiy Nº 128, Ishkayniki Kimichishka killkapimi, 17 puncha karway killa 2022 wata willachishka rikurin, shinami Ley para Fomentar la Producción Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del precio de la Leche y sus Derivados kamachiyka llaktapi paktarinaman yaykun, Mamallakta Tantanakuymi yallik 31 puncha aymuray killa arinirkakuna.

Kay kamachiyka tarpukkunapi ñuñu wiñachinata kuyuchinapak, rikuranapak, chaparanapak, sumaychapak, shinchiyachinapak kamachiyta, pushanatapashmi wiñachin, shinallatak, charinata rurak wasikuna ñuñuta paktanapak, apanapak, wakichinapak, mintalanapakpash rikunatami yanapan.

Ashtawanka, kay Kamachiypak yuyaytaka Llaktapak llamaywasikuna ushay paktarinatami achikyachin; ñuñu tarpuypi kimirik tantanakuykuna makipurashpa llamkachunmi yanapan, kay llamkaykunapi kawsakkuna wiñarichun, ñuñuta tantachichun, apachun, charinata rurak llamkaywasikunatami yanapan.

Shinallatak, charinata rurakkuna, ashtawankarin ñuñuta wiñachikkunapash llaktapak mintalayman akllashka yaykuchunmi rikuchin, kaypika llamkanapak yuyarinakushka killkikunapi alli yuyaywan rurachun shinallatak, kay llamkaykunapi paktarikkunatapash chaparanapak, wanachinapakpashmi rikuchin.

Kay kamachiyka runakunapak, tantanakuykunapak, runa llaktakunapak, ayllu llaktakunapak shinallatak istallakta ayllukuna Ecuador llaktapi kawsakukkuna ñuñuwan llamkashpa paktarikkunapakmi kan.

Kay Consejo Nacional de la Leche y sus Derivados tantanakuytami wiñachin, paykunami kayshina llamkakkuna kamachiywan pakta llamkashkata chaparanka, katirankapash. Kay tantanakuypika kimirinkakunami, Ministerio de Agricultura y Ganadería llamkaywasimanta pushak nakashpaka minkashka ayllupash, paymi pushakunka; Salud Pública llamkaywasita pushak, Producción, de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana tantanakuy pushakkuna, shinallatak Servicio Nacional de Aduana, Superintendencia de Control del Poder del Mercado pushakkunapashmi chaypi kanka; shinallatak, Chikanyashka marka pushakkuna; chikanyashka kiti pushakmanta shuk minkashka; Agencia de Control Fito y Zoo Sanitario tantanakuymanta minkashka;  Agencia de Control Sanitaria tantanakuymanta minkashkapashmi chaypi kanka.

Ashtwank, paktanapak kallari yuyaykunatami ñuñu wiñachinapak mutsushka chanita paktanapak churna, katipika ñawpa kawsayta rikurashpa, ruraykuna katirashpa, imalla mushuk ruraykuna paktashkata riksishpami kamachiypi churashkata katishpa shuk litro tupu ñuñu runa llaktapi mashka chani paktana kashkata rikunka, mashna chanika kashkataka Agricultura y Ganadería llamkay wasi pushakmi allichishpa riksichinka.

Kay kamachiytaka Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero Minkarishkami allichirka, llaktayukman riksichirka, kay minkarishkata Mariano Curicama kamachi killkakmi pushakun, paymi kamachiy rurana killkataka chayachirka. Kay kamachiyta ruranapakka Minkarishkaman llaktayukkuna, tantanakuykuna, llaktapi tarpushpa kawsak ayllukunami yuyaykunata sakinaman chayamurkakuna; Ecuador llaktapi wakrata wiñachishpa kawsak suyu llaktakunapimi llaktayukkunawan tantanakushpa llamkarkakuna, kaypimi uchilla, maltalla tarpuk ayllukunapash imalla mutsushkata riksichirkakuna.

EG/pv/cg-k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador