Llaktaman chayashpami Virgilio Saquicela pushakka ayllukunata uyarka

Sábado, 20 de agosto del 2022 - 17:51 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Llaktaman chayashpami Virgilio Saquicela pushakka ayllukunata uyarka

Mamallakta Tantanakuyta pushak, Virgilio Saquicela, kullasuyu saywa llaktapi kawsak ayllukunawan, llakta tantanakuykunawan, llaktapak shukllapak pushakkunawanmi kay Ley de Desarrollo Fronterizo kamachiy mushukyachinapi yuyaypaktarirkakuna, kay kamachiywan llakta mutsushkata ruranapak yanapanapakpash llamkaykullkita pakta chayachinapak allichikun. Ashtawanka kullasuyu manya Ecuador llaktamanta shinallatak chinchaysuyu manya Perú llaktamanta makipuranapak Yuyarinakushka killka shuti aspinatami rikushpa sumaycharka. Cayamayo kitiman chayashpaka, kiti pushak, Armando Figueroa runawan tantanakurka, payka kay kitipi tawka ruraykunawan paktarichun hatun killkakkuna chayachichun nishpami mañarka. Kipaka, Antisuyu llaktamanmi rirka. Sucumbios markapimi sinchita llamkarka, kaypika Antisuyu llakta shinallatak llaktayukkunapash alli kachun llamkashpa katinapakmi arinirka. Sucumbios llaktamanka Kiti llaktayukkuna imalla mutsushkata uyanapakmi chayarka, Mamallakta Tantanakuymantaka Ñawinchiy paktanapakmi llamkakunchik, Kay Ley Especial Amazónica kamachiyta sinchiyachinkapak, llakta wiñarinapakmi llamkakunchik, nirkami.

Mamallakta Tantanakuyka Servicio Nacional de Aduana pushak akllashkata achikyachishpa kallarin

Mamallakta Tantanakuypika Carola Ríos warmita, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) tantanakuyta pushachun akllashkata taripashpa kallarirka. Shamuk 8 punchakuna ukupimi Fabián Pozo, Llakta pushakpak Kamak killkakamayuk; Servicio Nacional de Aduana tantanakuyta pushak; Talento Humano de SENAE wankuripi llamkak shinallatak Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación –SENESCYT tantanakuyta pushakpash ñawirinaman chayamunka, paykunami pushak akllarinapak tukuy mutsushka paktashkata willankakuna, chaypakka willachik Anderson Boscán shinallatak  Fiscal General del Estado pushakpash ñawirirkakuna.

Mamallakta Tantanakuyka Antisuyu llaktapak llamkashpa katinapimi yuyaypaktarin

Kay Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica kamachiyta mushukyachinapak killkatami Mamallakta Tantanakuypi shukniki rimanakuypi riksirkakuna. Kay mushukyachishka kamachiywanka Antisuyu llaktapi llamkanata, llakta wiñarinatapash allichinapakmi mashkakun shinallatak llakta kawsayta allichinapakka ayllukuna kawsashkata, kullkillamkayta, kawsaytarpuyta, pukllaykunata, pachamamatapash rikurashpa shinallatak runa ayllu llaktakunatapash kimichishpa,  kari warmi ayllukunatapash pakta pakta chayachishpami rikuranka. Ashtawanka, kamachiy paktashkata riksichik llamkaywillayta arinirkakuna, Biodiversidad Minkarishkapimi allichirka, kaypika kamachiypi paktanapak churashkaman mashnaman chayashkata riksinapakmi kan. Puchukaypika, 30 punchakuna ukupi Secretaria Nacional de la Senescyt pushak, Ministro de Economía pushak shinallatak Consejo de Planificación Amazónica pushakpashmi ñawirinaman chayamunka, paykunaka Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago, Zamora Chinchipe markakunapi sumak yachanawasi wiñachinapak llamkay katikushkata willankakuna.

Uchilla, maltalla llamkaywasita yanapak kamachiy rurana killka Mamallakta Tantanakuypi apushitanapak ñami tiyan

Mamallakta Tantanakuypika, kay Ley de Pagos en Plazos Justos, Primero las MYPES kamachiy rurana killkatami ishkayniki rimanakuypi riksirkakuna, kamachiyka llamkak ayllukuna, tantanakuykunapash uchilla maltalla llamkaywasi shutirishkakuna shinallatak economía popular y solidaria tantanakuykunapashmi yanaparinka, paykuna mintalakpika 45 punchakuna ukupimi kullki chayachinata rikunka. Kamachiyka ninmi, 45 punchakuna ukupimi kallari wataka panktanka shinallatak katik ishkay watamantaka 30 punchakuna ukupimi hatun llamkaywasikuna, llaktapi rantikkunapash, mintalanapak yuyarinakushkamanta, mintalashka charinata shinallata yanapay chashkishka punchamanta yupashpa kullkita chayachinka, ninmi.

CAL wankuripi Kamachirurana Ñawpaytaripay paktanapak shinallatak sapsi hayñikunata sumaychanapak uchilla kamachiyta arinirka

Kay Consejo de Administración Legislativa /CAL) wankuripika Kamachirurana Ñawpaytaripay paktanapak Uchilla Kamachiyta arinirka. Kay kamachiywanmi sapsi hayñipi churashkata paktachichinka, kaypi ninmi runa llaktakunata, ayllukunata, llaktakunata, afroecuatoriano llaktakunata, yunka llaktakunata Mamakamachiypi riksishka kashkamanta, sapsi hayñikunata sumaychachinka: 17. Paykunapak llaktakunapi ima paktanata churana ñawpaka sapsi hayñita wakllichinalla rikurikpika taripashkami kanka nin. Kay Mamakamachiy, yuyarinakushka killka, riksichishka killka shinallatak ashtawanka istallakta yuyarinakushka killkapi runa hayñikunamanta rikuchishkata katishpa paktarinka.

Minkarishkakunaka Markakunaman chayashpami kamachiy rurana killkata allichinkuna

Kay Derecho a la Salud Minkarishkakunaka Guayaquil llaktapimi ishkay rimanakuypi Ley del Deporte kamachiy rurana killkata riksichirkakuna shinallatak pukllakkuna imalla mutsushkata uyarkakuna, llaktamanta kamayta paktachinapi, kawsaypi yanapanapak ashtawanka llaktayuk wiñarinapak pukllaywan paktarinatamiak rimanakurkakuna.

Kay  Justicia y Estructura del Estado Minkarishkakuna Latacunga, Ambato, Guaranda llaktakunaman chayarka, paykunaka llaktayukkuna kay Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres kamachiy yanapashkata riksina yuyaywanmi llaktayukwan rimanakurkakuna. Ashtawanka, Fondo de Población de las Naciones Unidas tantanakuymanta kamachiy kamukunata chaskirka, kay kamukunataka llaktayukmanmi chayachinka imalla hayñikuna charishkata riksichunkuna. Shuktakpika kay de Ley para la Especialización de la Justicia kamachiy rurana killkatami, Defensor Público runawan riksishpa allichirkakuna.

Hayñikunata mitsanapi, hampikuna illashkata, hampinapi llakikuna tiyashakta Ñawinchiypimi llamkarkakuna

Mamallakta Tantanakuyka Cancillería, Senescyt tantanakuytami Ucrania llaktamanta tikramushka Ecuador llakta ayllukunapak hayñita sumaychachun mañayta chayachirka. Kay yuyarinakushka killkataka Esther Cuesta kamachi killkakmi chayachirka, payka wamrakuna tawka llakikunapi kawsakun nirkami, Llakta pushakmanta yanapayta mana chaskishkachu shinallatak, chaymantami tawka ayllukunaka Ucrania llaktaman makanakuy llakipi kakpipash kutin tikrashkakuna nirkami.

Kay Transparencia Minkarishkapika Hernán Ulloa runata, Consejo de Participación Ciudadana tantanakuyta pushanapak akllashkatami riksishpa puchukarkakuna, kay llamkaywillay, riksichik killkakkunata shinallatak kimichishka killkakunatapash Fiscalía del Estado tantanakuymanmi chayachina kanka, kaypi taripay kallarichunkuna. Shinallatak llakta pushakta kunak runakunata, shinallatak Llakta pushakta munaymanllata kunak ayllukunata imashina llamkakushkami rikurkakuna.

Kay Desarrollo Económico Minkarishkamanka Liquidador del Banco Nacional de Fomento pushakmi chayamurka, kullki chayachinapi kipayashka ayllukunamanta willarka. Kaypimi imashinalla kullkillamkay paktakushkata, mashna kullki charishkata, ima pachakunapi kullkita yallichishkatapash riksichirka. Shinallatak Federación de Cámaras de Agricultura del Ecuador tantanakuy pushakpashmi chayamurka.

Kay Derecho a la Salud Minkarishkamanka Ministro de Salud llamkaywasi pushak shinallatak Consejo Directivo del IESS pushakpashmi chayamurka, paykunaka kay pachakunapi tisiku ayllukunapak, ancha unkushkapak, mana riksishka unkuy charikkunapakpash hampikuna illashkamanta llamkakushkatami riksichirkakuna.

Kay Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Minkarishkapika Ministerio de Salud pushakwanmi hampina wasipi ayllukuna wakllirishka nishkata shinallatak hampina yachak willashkata chaskirkakuna, paykunaka kay raymi killa 2022 wata atirinakuypi imashinalla rikurishkata shinallatak hampikkuna yanapashkatami willarkakuna.

Chuki llukshichinamanta, llamkaykullki chayachinamantami Minkarishkakunaka rimanakurka

Kay Biodiversidad Minkarishkamanka Bruno Segovia kamachi killkakmi chayamurka, payka kay Ley de Minería kamachiy mushukyachina yuyaykunatami riksichirka. Minkarishkata pushak, Washington Varela kamachi killkakka, kay yuyaykunamantallatak shuktak mañaykunapashmi tiyan, llaktayukman manarak risichishkanchikchu shinpash Kamachirurana Ñawpaytaripayman chayachina shinami rikurin, nirkami.

Kay Ley de Seguridad Privada kamachiy rurana killkata allichishpa katikuypi, Soberanía y Seguridad Integral Minkarishkamanka, Ministerios de Defensa Nacional y del Interior llamkaywasi pushakkuna, shinallatak PROSEGUR – Tevcol tantanakuy pushakkunami yuyaykunata chyachirka.

Kay Ley 047 kamachiy mushukyachina killkapika Azuay, Cañar, Morona Santiago,  Tungurahua markakunapak llamkaykullki chayachinatami rikuchin kay yuyaykunatami Garantías Constitucionales Minkarishkapi riksirkakuna chaypakka Llakta pushakmanta minkashka ayllukunata, kiti pushakkunata, kitilli pushakkunatami imashinalla paktanata, mashna kullki chaskinamantapash rimarirkakuna, kay kullkikunaka kay markakunapi zirma wiñashkamanta kullkimi chayan.

Kay Relaciones Internacionales Minkarishkapika shuk yuyarinakushka killkatami arinirkakuna kaywanka sitwa killatami Mes contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes nishpa shutichinka, kay yuyarinakushka killkataka Mamallakta Tantanakuy rimanakuypi  riksinapakmi allichikunkuna

Kamachiy ruranapakka Llaktayukkunawan makipurashpami llamkakun

Kay Grupo Faro tantanakuy, Hampikkuna shinallatak Red de Maestros tantanakuypashmi Régimen Económico Minkarishkaman chayamushpa kay Código de Planificación y Finanzas Públicas kamachiy mushukyachinapi Hampinapak, Yachaypakpash llamkaykullkita mirachinamanta riksirkakuna, ishkayniki rimanakuypi llamkaywillay allichiyna ukupimi kashna rirmarirkakuna.

Kay Educación Minkarishkapika tawka llaktayukkuna shinallatak Llaktapi pushakkunapak rimashkatami chaskirka paykunaka Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas kamachiywan Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior tantanakuy wichkashkatami uyarkakuna shinallatak kay Ley de Educación Superior kamachiyta kutinpash mushukyachinapak mañaypi imamantapash yachayta harkarishka ayllukuna kutinpash yachaypi katichunmi yanapanka, nirkami.

Llakta pushakmanta kay llakikunata chimpapuranapak ruraykuna chayachishkatami, kay  Garantías Constitucionales Minkarishkapika riksirkakuna, ministro del Interior pushak, Patricio Carrillo runa shinallatak comandante General de Policía pushak, Fausto Salinas pushakpashmiu willarkakuna.

PV/cg.k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador