Mamallakta Tantanakuy kay Participación Ciudadana y Control Social Tantanakuypak kunankkunata ñawinchishka kipa llamkaymanta lluksichirka

Sábado, 19 de noviembre del 2022 - 01:04 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Mamallakta Tantanakuy kay Participación Ciudadana y Control Social Tantanakuypak kunankkunata ñawinchishka kipa llamkaymanta lluksichirka

Iskun pachakuna rimanakushka kipa, Mamallakta Tantanakuymi, 85 arinishka apushitaywan, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo shinallatak Hernán Ulloa, kay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tantanakuypi runakunak runakunata ñawinchishkapa llamkaymanta llukshichirkakuna, paykunataka Contralor pushakta akllanapak uchilla kamachiy mushukyachinata mana paktashkamanta shinallatak Superintendente de Ordenamiento Territorial pushakta akllaypash mana achiklla rikurikushkamanta.

Kay yuyarinakushka killkataka Ministerio de Trabajo llamkaywasiman willashka kanka, paykunami kunak runakunata ñawinchishka wanachishkatapash killkankakuna, kaypika ishkay watatami llaktapak llamkay pushaypi mana paktariy ushanka, kashnami Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) kamachiypak 85 niki killkapi rikuchishka shina, kay paktariyka Ley Orgánica de Servicio Público kamachiypak 15 niki killkawan paktarichishpa.

Shinallatak, Función Judicial tantanakuytapash yuyachin, kay Yuyarinakishka killkataka Mamallakta Tantanakuy ukumantami llukshikun, Ecuador llakta ayllukuna chaypikanata riksichik tantanakuymanta, shinallatak Kamachiy Awllipi llaktayuk chaypikashpa yuyarinakushka killkata shuktak yuyarinakushka killkakuna rikurinatapash shitarin.

Shinallatak wanachishka ayllukunamanpash willachinka, chashnallatak Llakta pushak awllikunaman, Judicial, Electoral, CPCCS tantanakuypak Kunakkuna Wankuriman shinallatak Función de Transparencia y Control Social tantanakuyman, Fiscalía shinallatak Contraloría General del Estado tantanakuyman, paykuna kikin llamkaymanta paktarishpa rikuna kakpika taripashpa ñawinchiy kallarichun, ninmi.

Mireya Pazmiño shinallatak Ángel Maita kamachi killkakkuna, ñawinchiyta paktachikkuna, kay ñawinchiyka mamakamachiypi kamachiykunapipash paktami kan, llamkanapak rikuchishka killkakunata mana paktarishkata kutin kutinmi rikuchishkanchik, nirka. Pazmiño kutinpash nirkami Contralor General del Estado tantanakuy pushakata akllanapak uchilla kamachiytami chusku kunak runakunaka mushukyachishka, "Akllanapak kamachiy kallarishka kipa, rikurakkunata kayachishka kipaka, pukllayta kamachiytaka mana mushukyachiy usharinchu", nirkami.

Paymantaka, Angel Maita -wanachinaman mañayta chayachik- nirkami "kay CPCCS tantanakuypak shuk kunak warmi Superintendente de Ordenamiento Territorial pushay akllarinapak killkarishkawan pakalla rimanakushka mana allimi rikurin, akllarina achiklla paktarinatami wakllichin, achiklla paktarinaka llaktapak llamkak ayllukunapak chuyakawsaytami wakllichin", nin.

Katipika, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo Macías shinallatak Hernán Ulloa kunak runakuna, paykunata taripanapak kayachishka mana pakta kamachiypi kimirishka kanchu nirka, wanachinapak ñawinchishka llamkaywillayta wakichinapak mañashkata; kikinmanta rakishpa apushitashkata shinallatak Comisión de Fiscalización Minkarishkapi  llamkay kallarishka llamkaywillayta mana chayachirkachu nirkakuna. CPCCS Tantanakuypi rimanakushpa llaktapi pushakkuna akllanapak uchilla kamachiy rurana ushay charishkata mitsarirkakuna.

Rimanakuy

18 kamachi killkakkunami Rimarirkakuna, paykunaka Mamallakta Tantanakuyka kunak runakuna paykunaman minkashkata mana pakta llamkashkamanta shinallatak kamachiypak kanchaman paktarishkamanta ñawinchina, wanachina shinallatak llamkaymanta llukshichina paktaytami katinata charin nirka. Shinallatak, ñatachiykunata, acción de protección killkatapash kayachirka, Ñawinchiynaka Mamallakta Tantanakuylla paktarinami kan.

Virgilio Saquicela, Cañar markamanta kamachi killkak shina, Mamallakta Tantanakuy kay CPCCS tantanakuypak chusku kunan ayllukunata LOFL kamachiypak 142 niki puchukay millka killkata katishpa llaktay ñawinchiyta ñawpakman katishkata mitsarirka, Fiscalización Minkarishkamanta llamkaywillay mana tiyashkamanta. Ka Llaktay Ñawinchiyka mamakamachiypi kamachiykunapipash paktanatakmi, shinallatak allinkawsaymanta ñawinchiynalla mana kanchu nirkami, shinallatak llakta mutsushkamanta llaktapak llamkaywasikunapura rimanakunaman kayachin, chaykunapika, llakta kasiklla kawsana, llamkay wiñachina, llaktayuk kasiklla kawsanapash.

EG/pv/cg-k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador