Mamallakta Tantanakuypi kay awkarik puncha llaktapak Llamkay kullki 2022 paktarishka shinallatak 2023 wata llamkaykullkita riksinkakuna

Lunes, 21 de noviembre del 2022 - 10:52 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Mamallakta Tantanakuypi kay awkarik puncha llaktapak Llamkay kullki 2022 paktarishka shinallatak 2023 wata llamkaykullkita riksinkakuna

Kay awkarik 22 puncha sasi killa 2022 watami, Mamallakta Tantanakuy ishkay kutin llamkay rimanakuyta charinka. Kallaripika 10:15 pachaka, kay kulla - raymi killakuna 2022 watapi Llaktapak Llamkaykullki paktarishka llamkaywillaymanta rimarinkakuna.

Kay llamkaywillaytaka, Régimen Económico Minkarishkapimi allichirkakuna, tawka yuyaykunamanta rikukpika, watapi llamkanapak kullki paktarishka 17.1% patsakman chayan, shinapash 30 puncha raymi killakamaka 40% nakashpaka 50% patsakmanmi chayana karka.

Llaktapak hatun llamkaykullkipika kunanpi llakta kawsakushkata rikuna kan, kaypika achka wakllarinallami, chaymantami 2019 watapi PIB paktanapak tupuchishkaman mana chayashka yupay rikurin. kay 2022 wata llamkaykullkika (-7,8%), 2021 (4,2%) shinallatak 2022 (2,8%) paktarishka, -0.8% PIB yupayman urmarishkami rikurin.

Chishiman rimanakuy

Chishi 14H30 pachaka 814 niki rimanakuymi paktanka, kaypika Llakta kay 2023 watapi kullkillamkay riksichik pankapak llamkaywillayta shinallatak shamuk Chusku Watapak llamkaykullki riksichik panktapash rimarinkakuna, kay yupaykunaka 31.503 hunu dólar kullkimanmi paktarin. Yuyanchikmi kay 2023 watapakka Producto Interno Bruto (PIB) yupayka 122.369,36 hunu dólar kullkimanmai paktarinka, wiñarishkapika 3.1% patsakmi shinallatak  intapash 2,76% patsakman chayashka.

Llamkaywillaypika ninmi, Llakta pushakka kay 2023 watapi Kullkillamkayka, Antisuyu marka, kiti, kitilli GAD tantanakuykunaman, Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico yanaparikkunamanpash kullki chayachina kipayashkata rikunami kan, ninmi.

Kay wata llamkaykullki pankata riksinapakka, Minkarishkamanka kullkimanta yachakkuna shinallatak Llaktapak Llamkaywasi pushakkuna, UNE, UNICEF tantanakuykuna, samakuk ayllukuna, llaktayuk tantanakuykuna, yachakkuna, kay Comisión de Tránsito del Ecuador, Secretario Nacional de Planificación, SRI y del Servicio de Aduanas tantanakuyta pushanaman shinallatak kaypi llamkanaman yaykunata mashkakukpashmi chaypikarka.

Wamikuna llamkay, unanchashka shinallatak yuyaypaktarishkapash

Kallaripika, ishkayniki rimanakuypimi Ley para Impulsar la Economía Violeta kamachiy rurana killkata riksinkakuna. Kay Desarrollo Económico Minkarishka allichishka llamkaywillaypika kay Código del Trabajo, Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Pasantías del Sector Empresarial shinallatak Ley de Compañías kamachiy mushukyachinata mutsurishkata riksichin, chaywanka, warmikuna tukuypi paktarinata, warmikuna ushashkata rikuchun, pakta pakta rikuywan llamkaypi kimirichun, kayshina wakchakaymanta llukshinapak.

Ashtawanka, Mamallakta Tantanakuypak, Dr. Vicente Rocafuerte, unanchata, llamkaywasi pushashkamanta, mushuk yuyaykuna mashkaypi paktarishkamantapash, Francisco Patricio Gordillo Espinosa, runaman

Shinallatak, kimsa yuyarinakushka killkatami riksinkakuna. Kallaripika 18 puncha sasi killata artes vivas y escénicas yuyarina puncha nishpa shutichinka; ishkaynikipika 28 puncha karway killata Día Nacional de la Calidad puncha nishpa shutichinka; shinallatak, kimsanikipika yanapak munanay Guayaquil llaktata patsak watakuna kay 15 puncha 1922 watamanta paktashkamanta yuyaypaktarinka.

RSA/pv/cg-k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador