Mamallakta Tantanakuka Guadalupe Llori kamachi killkakta llamkaymanta llukshichinapak mañayta kutin kallarinata yuyarirka

Jueves, 16 de marzo del 2023 - 15:36 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Mamallakta Tantanakuka Guadalupe Llori kamachi killkakta llamkaymanta llukshichinapak mañayta kutin kallarinata yuyarirka

77 ari apushitaywanmi, Mamallakta Tantanakuyka Guadalupe Llori kamachi killkakta llamkaymanta llukshichinapak mañayta kutin kallarinapak yuyarirkakuna, kayshina paktanapakka Bruno Segovia kamachiy killkakmi Mamallakta Tantanakuyta pushakushpa llaktapi llamkanapak mañakushka nishpa huchachiyta chayachirka.

Mañashkata hapinapak ñawpaka, Comité de Ética llamkakkunami huchachishkapi imalla tiyashkata shinallatak mitsarishkatapash huchachikmanta mitsarikmantapash chaskirkakuna, shinallatak Minkarishka ukupi Lorri kamachi killkakta llamkaymanta llukshichinapak manakashpaka wakichinapak arinishka apushiyta mana chaskishkamantami, Mamallakta Tantanakuypi llamkaykillkata allichik kamachi killkakuna rimashkata uyarkakuna.

Kallaripika paykak llamkaywillayta, Freddy Rojas kamachi killkakmi riksichirka, payka nirkami llakichishkata riksichik "uyanakuna, rikunakuna manakashpa whatsapps killkapash" llamkayta Llakta pushakmanta wiñaypak llamkayta mañakushkata rikuchiy riksichikpash mana tiyanchu nirka.

Minkarishkata pushak, José Chimbo kamachi killkakka nirkami huchachik rikuchishka willaykunaka kay "Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) kamachiypak 3 yupay, 163 niki killkapi harkakunata wakllichishka nishpa yuyashkallami, kaypika llaktapak llamkay wasipi llamkanapak mañana hakaymanta" wakllichishka nishpa.

Paymantaka, Luisa Gonzales kamachi killkakka Guadalupe Llori kamachi killkakpak kuchulla ayllukunaman llamkayta chayachishka shutikunami tiyan nirkami, kaypika tenencias políticas, analistas, asistentes llamkaykunaman wiñaypak yaykunapak mañaykuna.

Puchukaypika, Llori kamachi killkakta llamkaymanta llukshichinapak mañay kutin kallarichun mañayta chayachirka, mañayka Mamakamachiypak 127 niki killkapi, shinallatak LOFL kamachiypak 163 niki shinallatak 3 yupay killkapi kimirishpa, kaypika llaktapak llamkaywasikunapi llamkayta mañanatami harkan.

Marjorie Chávez kamachiy killkaka, "tukuy pakta ñawinchiypi shinallatak taripaykunapipash yuyaypaktarishkanchikmi, Llori kamachi killkakka Mamakamachiypak 127 niki killkapi, shinallatak LOFL kamachiypak 163 niki shinallatak 3 yupay killkatami wakllichishka", nirkami.

Nirkapashmi kanchis riksishpa rimarik ayllukunami Guadalupe Llori kamachi killkak paypak kuchulla riksishka ayllukunapak llamkayta mañarka nirka, ninmi.

Luiza Gonzales kamachi killkak mañashkata arinishka kipaka, Guadalupe Llori kamachi killkakta llamkaymanta llukshichinapak mañayka, Mamallakta Tantanakuy ukupimi paktarinka.

KC/pv/cg-k

Ashtawan Shuyukuna:

 

SESIÓN NO. 854 DEL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL. ECUADOR, 15 DE MARZO DE 2023

 

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador