Llakta ukupi atirinakuyta chimpapuranapak kullkimanta utkashpa rurana kamachiyta kay awkarik puncha ishkayniki kutin rimanakunka

Lunes, 05 de febrero del 2024 - 18:12 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa
Llakta ukupi atirinakuyta chimpapuranapak kullkimanta utkashpa rurana kamachiyta kay awkarik puncha ishkayniki kutin rimanakunka

Kay awkarik 6 puncha panchi killa 09h30 pacha tutamantapakmi, Mamallakta Tantanakuypi kay Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica kamachiy rurana killkapak llamkaywillayta ishkayniki rimanakuypi riksinka, kay killkataka kullkimanta utkashpa ruranapak kachashkami.

Kay Policia Nacional, Fuerzas Armadas shinallatak yuyaymashkay paktanapak tantanakuykuna sinchiyachun kullkita chayachinapak, kayshina yuyaykunatami manu kullkita mirachishpa tantachinapakmi kamachiywanka mashkakun.

Killkawanka, shuktak yuyaykunapipash, 2022 watapi yallishka kullkimanta yupashpa 3.25% ashalla pachapak kullkita, kay pachakunapi yallin kullki tantachik llamkaywasikunata mañanapak. Kaymantaka uchilla, maltalla, shinallatak kullkiwasikuna, wankuri kullkiwasikunapash chikanyanmi.

Shinallatak, 2023 watapi kullkiwasikuna, wankuri kullkiwasikunapash 5 patsakmanta 25% patsakkama kullkita chayachinapak.

Ashtawanka, IVA manukullkipash 13% patsakman mirachun; shinallatak, 2024, 2025, 2026 watakunapika 15% patsakkachun. Wasichinapak hillaykunaka 5% manu kullkita mirachinka.

Mamallakta Tantanakuy riksina llamkaywillaytaka, Desarrollo Económico Minkarishkakuna allichirka, shinallatak 27 ayllukunatami chaskirka, kaymanka pushakkuna, shinallatak tantanakuyta pushakkuna, llaktayukkunapashmi chayamushpa paykuna yuyashkata riksichishka; ashtawanka, 19 kamu killkatami tantachirka kayshina kamachiy rurana killkata ashtawan yuyaypi allikachinkapak.

Kay kamachiy rurana killkamantaka ishkay uchilla llamkaywillaymi tiyan. Shukka, Blasco Luna kamachi killkak allichishka, kaypika impuesto a la renta manu kullkita grupos económicos y grandes contribuyentes (REMIR) tantanakuykuna chayachichun, paykunataka shinallatak Hatun kullkiwan llamkaktapash Servicios de Rentas Internas tantanakuymi riksishpa akllanka, paykunaka 3.3% patsaktami chaskishkamanta yallishka kullkipi yupashpa chayachinka.

Kayshuk llamkaywillayka Jorge Acaiturri kamachi killkak chayachirka, kaypika kay 2022 watapi tantachishka kullkipi yupashpa 3.25% patsakta shuk kutinlla kullkita chayachinapakmi rikuchin, paykunaka kullkiwan llamkayta charinapak kasiklla kawsapi yanapanapakmi kan, chikanyachishpa akllashka, kay kullkita llaktapi ukumanta atirinakuypi yanapanapakmmi, shinallatak kayshina chanita chayachinapakka Llakta pushakmi riksishpa akllanka.

BG/pv/cg-k

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador