Boletines de Prensa

Mamallakta Tantanakuy Transparencia Minkarishka kay Censo Nacional 2022 paktashkamanta riksichik llamkaywillayta arinin
Mamallakta Tantanakuy Transparencia Minkarishka kay Censo Nacional 2022 paktashkamanta riksichik llamkaywillayta arinin
Jueves, 12 de enero del 2023 - 20:34 Elaborado por: Sala de prensa

120 ari apushitaywanmi, Mamallakta Tantanakuyka Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social Minkarishkapi allichishka llamkaywillayta hapirka, kay VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, Lanuy paktashka ñawinchiypi, kaypika willaykunata alli apanata, yachaykuna mana pakta kashkata shinallatak kay llamkay achka kullkipi paktarishktami rikunapak riksichin.

Killka katipay

Mamallakta Tantanakuyka ayllukunata llakichik pakalla pushayta harkak kamachiyta arinirka
Mamallakta Tantanakuyka ayllukunata llakichik pakalla pushayta harkak kamachiyta arinirka
Jueves, 12 de enero del 2023 - 18:43 Elaborado por: Sala de prensa

120 kamachi killkakkuna arinishkawanmi Mamallakta Tantanakuyka kay Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes kamachiyta arinirkakuna, kay kamachiywanka kay llakipi urmashka ayllukunata ukllankapak, kuyuchiykunata, paktariykunata shinalaltak llaktamanta rikuykunatapash pakachishpa yanapankapakmi kan.

Killka katipay

Mamallata Tantanakuy awkarik puncha chusku rimanakuyta charinka; Kimsa kamachiy rurana killkata arininapakmi riksinkakuna
Mamallata Tantanakuy awkarik puncha chusku rimanakuyta charinka; Kimsa kamachiy rurana killkata arininapakmi riksinkakuna
Domingo, 08 de enero del 2023 - 20:12 Elaborado por: Sala de prensa

Llamkayka No. 834 niki rimanakuywanmi Mamallakta Tantanakuypi, Virgilio Saquicela, pushak kamachi killkak 10h00 pacha awkarik puncha 10 puncha kulla killapak rimanakunaman kayachirka, kaypimi fomento del empleo, la seguridad y la defensa de los derechos de los trabajadores kamachiy allichinaman kachashka killkata riksishpa allichinkakuna, kay killkakunaka Kupi kamachiypi willachishpa riksichinkapak shinallatak paktarinaman yaykuchunpash.

Killka katipay

Mamallakta Tantanakuy Llakta mikunapi llamkak llaktayukkunata riksirishpa unancharka
Jueves, 05 de enero del 2023 - 20:28 Elaborado por: Sala de prensa

Mamallakta Tantanakuymi bizcochos tantata, panka makinchuta shinallata ñuñu mishkita, llamkayta wiñachinapak, ruranapak, shinallatak llakta riksichinapak llamkashkamanta riksishpa unancharka. Chaymantami, pushak, Virgilio Saquicela, tawka kamachi killkakkunawan, mikunata wiñay pachakunata wakichishpa llamka Cayamabe kiti llakta ayllukunaman kushiyashpa chayachirkakuna.

Killka katipay

Mamallakta Tantanakuy llaktamanmi kasiklla kawsanamanta kutichinka: Virgilio Saquicela
Mamallakta Tantanakuy llaktamanmi kasiklla kawsanamanta kutichinka: Virgilio Saquicela
Miércoles, 04 de enero del 2023 - 13:24 Elaborado por: Sala de prensa

Mamallakta Tantanakuyta pushak, Virgilio Saquicela, Mamallakta Tantanakuy llaktapi llakikunata chimpapuranapak shinallatak kasiklla kawsay allichinapak llamkakushkata riksichirka, chaymantami kay kullka puncha ishkayniki rimanakuypi Kamachiy rurana killkata riksinkakuna kay kamachiyka tawka kamachiykunatami llaktapak llamkaywasita sinchiyachinkapak shinallatak kasiklla kawsay tiyachunpash yanapanka, chaypakka llakikunata chimpapuranapak shinallatak wichka ayllukuna alliman tikrachunpash mamakamachiyta paktashpa yanapachun mañan, ninmi.

Killka katipay

Kay 2022 wata Mamallakta Tantanakuy rimanakuymanta rurayman
Kay 2022 wata Mamallakta Tantanakuy rimanakuymanta rurayman
Viernes, 30 de diciembre del 2022 - 12:14 Elaborado por: Sala de prensa

Kamachiykunata allichinapak arininapakpash rimanakuymi ancha mutsuriy kan, chaymantami Mamallakta Tantanakuy, Virgilio Saquicela kamachi killkak pushakuypika hatun yuyayuna kan.

Killka katipay

Yachana wasikuna Mushuk yuyay mashkanapak yanapayta shinallatak kullkitapash chaskinkakuna
Yachana wasikuna Mushuk yuyay mashkanapak yanapayta shinallatak kullkitapash chaskinkakuna
Jueves, 29 de diciembre del 2022 - 13:52 Elaborado por: Sala de prensa

Sumak yachana wasikuna, escuelas politécnicas yachana wasikuna shinallatak mushuk yuyay mashkay wasikunapash istallaktamanta llamkaypi yanapayta shinallatak mana kutichina kullkitapash chaskiy ushanmi, kay yanapaytaka Ecuador llaktapi hatun pushakwanmi paktay ushanka.

Killka katipay

kilómetro tupu yupaykunaka runa ayllu llaktakunapi ruranapak marka pushakkuna kullkita chaskinka
kilómetro tupu yupaykunaka runa ayllu llaktakunapi ruranapak marka pushakkuna kullkita chaskinka
Jueves, 29 de diciembre del 2022 - 11:34 Elaborado por: Sala de prensa

Chikanyashpa pushakkunaman llamkaykullkita runa ayllukuna mutsushkapi yanapachun chayachinami, kay Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) kamachiy mushukyachinapak yuyayka kan, kaytami Mamallakta Tantanakuy, Virgilio Saquicela kamachi killkak pushakuk ukupi arinirkakuna.

Killka katipay

Mamallakta Tantanakuy  istallaktaman purikkunata ukllanapak kamachiyta arinirka
Mamallakta Tantanakuy istallaktaman purikkunata ukllanapak kamachiyta arinirka
Jueves, 29 de diciembre del 2022 - 11:33 Elaborado por: Sala de prensa

Istallaktaman alli nikichishka, ukllashka, rikurayashka shinallatak sumaychashkata yallichinkapak ashtawanka Ecuador llakta ayllukunata istallaktapi wañukpi wasi ayllukunaman wañushkata chayachinapakmi kay Ley de Movilidad Humana kamachiy rurana killkapi ishkay hatun paktana yuyaykunaka kan, kaytami Mamallakta Tantanakuypi kunan pushakkunawan arinirkakuna.

Killka katipay

Mamallakta Tantanakuy Wasi ayllupak tarpuyta Ecuador llakta mikuna unanchata sumaychanapak kamachiyta arinirkakuna
Mamallakta Tantanakuy Wasi ayllupak tarpuyta Ecuador llakta mikuna unanchata sumaychanapak kamachiyta arinirkakuna
Miércoles, 28 de diciembre del 2022 - 12:50 Elaborado por: Sala de prensa

Mikuna unanchayta paktanapak alli llaktayta chayachinata sinchiyachinapak ruraykunata kallarichinami, kay Ley para la Defensa y Desarrollo de la Economía Familiar Campesina kamachiy ruranapak shuk hatun yuyay churashka, Mamallakta Tantanakuymi ishkayniki rimanakuypi Virgilio Saquicela kamachiy killkak pushakuywan arinirkakuna.

Killka katipay

Páginas

Av. 6 de Diciembre y Piedrahita · Teléfono: (593)2399 - 1000 | Quito · Ecuador